Kancelář tajemníka

Činnost odboru

 • v oblasti personální a platové zajišťuje zejména:
  • úkoly v oblasti pracovněprávních vztahů, rozvoje lidských zdrojů a péče o lidské zdroje
  • komplexně personální agendu a agendu vzdělávání (včetně finančního zajištění)
  • komplexně mzdovou a platovou agendu
  • systém odměňování členů zastupitelstva, komisí RM a výborů ZM
  • odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu
  • zabezpečuje podklady pro výplatu příspěvku na stravování pro zaměstnance MmÚ
  • komplexně vede a zpracovává podklady pro výplatu penzijního připojištění a benefitů (dle platné KS) pro zaměstnance MmÚ
  • zabezpečuje vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců MmÚ
 • vykonává na základě zákona o střetu zájmů činnost tzv. podpůrného orgánu pro veřejné funkcionáře v pracovním poměru uzavřeném s městem Ústí n. L. – Magistrát a pro výše uvedeným zákonem dotčené politické funkce
 • zajišťuje vklad OZV a Nařízení města do SPP MV ČR
 • zpracovává veškerou ekonomickou agendu související s příjmy a výdaji Sociálního fondu MmÚ
 • podílí se na editaci SW pasport budovy
 • vede evidenci interních předpisů
 • vede evidenci razítek
 • ve spolupráci s MSÚL ztotožňuje občany pro potřeby vydávání parkovacích karet na území města
 • provádí vidimaci a legalizaci dokumentů pro vnitřní potřebu MmÚ
 • vede agendu úřední desky
 • provádí autorizované konverze z moci úřední
 • poskytuje metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblastech IT
 • provádí analytickou činnost související s užíváním SW Elisa a agend PROXIO
 • metodicky usměrňuje, školí, kontroluje a zajišťuje jednotný výkon spisové služby v Elise a výkon poplatkové a přestupkové činnosti v agendách PROXIO
 • zveřejňuje na webu města poskytnuté informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • zajišťuje činnost podatelny a výpravny
 • vede centrální evidenci veškerých petic a stížností vč. kontroly spisů týkajících se petic a stížností na městských obvodech
 • vykonává kontrolní činnost zejména podle zákona o kontrole (kontrolní řád), zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a řídí se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem o obcích a dalšími právními předpisy, a to u příspěvkových organizací zřizovaných městem, městských obvodů města Ústí nad Labem, které jsou organizační jednotkou města, příjemců veřejné finanční podpory a organizačních útvarů MmÚ
 • zpracovává roční plány a vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí n. L.
 • zabezpečuje zveřejnění informací o kontrolách dle zákona o kontrole
 • za město Ústí n. L. zabezpečuje zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů veřejné správy dle zákona o finanční kontrole, a příslušné prováděcí vyhlášky
 • zpracovává Hodnotící zprávu v oblasti veřejné správy svěřené orgánům ÚSC dle Usnesení vlády č. 689/2013

Veselá Pavla, Bc.

vedoucí kanceláře tajemníka
Č. dveří: 323
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Dalihodová Andrea metodik IT 322 +420475271378
Kovárníková Ivana referent 334 +420475271452

Oddělení kontroly

Černá Ivana vedoucí oddělení kontroly 342 +420475271570
Hřibová Ivana referent 340 +420475271458
Šášik Ivan, Bc. referent 338 +420475271798
Šmídová Jitka referent 340 +420475271456
Taichová Martina referent 338 +420475271798

Organizační oddělení

Gloserová Barbora, Ing. vedoucí organizačního oddělení 384 +420475271763
Pucová Lenka referent 380 +420475271839
Šťástková Michaela referent 333 +420475271534
Ulrichová Pavlína referent 320 +420475271774

Personální oddělení

Bardounová Pavla, Ing. mzdová účetní 327 +420475271597
Doubková Jitka personalista 324 +420475271772
Michajláková Martina referent vzdělávání 326 +420475271515
Štolbová Pavlína referent odměňování 325 +420475271769
Vaňková Lucie mzdová účetní 327 +420475271825

Provozně metodické oddělení

Tůma Martin Jan, Bc. vedoucí provozně metodického oddělení 611 +420475271513
Nedvídková Kateřina spisový pracovník 375 +420475271664
Rohová Jarmila administrativní a spisový pracovník 296 +420475271557
Stibingerová Kristýna vedoucí podatelny 296 +420475271785
Tomášková Pavla administrativní a spisový pracovník 296 +420475271557
Trněná Pavlína administrativní a spisový pracovník 296 +420475271785
Vondrysková Zdeňka administrativní a spisový pracovník 295 +420475271557