Kancelář tajemníka

Činnost odboru

 • v oblasti personální a platové zajišťuje zejména:
  • úkoly v oblasti pracovněprávních vztahů, rozvoje lidských zdrojů a péče o lidské zdroje
  • komplexně personální agendu a agendu vzdělávání
  • komplexně mzdovou a platovou agendu
  • systém odměňování členů zastupitelstva, komisí RM a výborů ZM
  • optimalizaci profesní a kvalifikační skladby pracovních zdrojů
  • odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu
  • zabezpečuje podklady pro výplatu stravovacích poukázek pro zaměstnance magistrátu
  • zabezpečuje vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců
  • komplexně  vede a zpracovává podklady pro výplatu ošatného, příspěvku na dovolenou, penzijního připojištění pro zaměstnance magistrátu
 • vede evidenci OZV a Nařízení města
 • zajišťuje administrativní práce spojené s plněním úkolů v oblasti samostatné působnosti v součinnosti s ostatními odbory MmÚ
 • vykonává na základě zákona o střetu zájmů činnost tzv. podpůrného orgánu pro veřejné funkcionáře v pracovním poměru uzavřeném s městem Ústí n.L. – Magistrát a pro výše uvedeným zákonem dotčené politické funkce
 • zpracovává veškerou ekonomickou agendu související s příjmy a výdaji Sociálního fondu MmÚ
 • podílí se na editaci SW pasport budovy
 • zpracovává interní předpisy
 • poskytuje metodickou, poradenskou a konzultační činnost ohledně SW spisová služba (Elisa) a agend PROXIO, IP telefonie a mobilní komunikace, průřezové agendy (např. žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, zveřejňování smluv, ad.)
 • provádí analytickou činnost související s užíváním SW Elisa a agend PROXIO
 • metodicky usměrňuje, školí, kontroluje a zajišťuje jednotný výkon spisové služby v Elise a výkon poplatkové a přestupkové činnosti v agendách PROXIO
 • v koordinaci se společností Metropolnet a.s. plní úkoly v oblasti ICT
 • zveřejňuje na webu města poskytnuté informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • provádí vidimaci a legalizaci dokumentů pro vnitřní potřebu MmÚ
 • vede agendu úřední desky
 • provádí autorizované konverze z moci úřední
 • zajišťuje činnost podatelny a výpravny
 • zajišťuje distribuci novin a časopisů
 • vede centrální evidenci veškerých petic a stížností vč. kontroly spisů týkajících se petic a stížností na městských obvodech
 • vykonává kontrolní činnost zejména podle zákona o kontrole (kontrolní řád), zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a řídí se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem o obcích a dalšími právními předpisy, a to u příspěvkových organizací zřizovaných městem, městských obvodů města Ústí nad Labem, které jsou organizační jednotkou města, příjemců veřejné finanční podpory a organizačních útvarů MmÚ
 • zpracovává roční plány a vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí n.L.,
 • zabezpečuje zveřejnění informací o kontrolách dle zákona o kontrole
 • za město Ústí n. L. zabezpečuje zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů veřejné správy dle zákona o finanční kontrole, a příslušné prováděcí vyhlášky
 • zpracovává Hodnotící zprávu v oblasti veřejné správy svěřené orgánům ÚSC dle Usnesení vlády č. 689/2013

Habrová Romana, Mgr.

vedoucí kanceláře tajemníka
Č. dveří: 322
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Kovárníková Ivana referent 334 +420475271452

Oddělení kontroly

Černá Ivana vedoucí oddělení kontroly 342 +420475271570
Hřibová Ivana referent 340 +420475271458
Šášik Ivan, Bc. referent 377 +420475271798
Šmídová Jitka referent 339 +420475271456

Organizační oddělení

Gloserová Barbora, Ing. vedoucí organizačního oddělení 384 +420475271763
Pucová Lenka referent +420475271839
Šťástková Michaela referent 333 +420475271534
Ulrichová Pavlína referent 320 +420475271774

Personální oddělení

Veselá Pavla, Bc. vedoucí personálního oddělení 323 +420475271671
Bardounová Pavla, Ing. mzdová účetní 327 +420475271597
Doubková Jitka personalista 324 +420475271772
Michajláková Martina referent vzdělávání 326 +420475271515
Štolbová Pavlína referent odměňování 325 +420475271769
Vaňková Lucie mzdová účetní 327 +420475271825

Provozně metodické oddělení

Tůma Martin Jan, Bc. vedoucí provozně metodického oddělení 375 +420475271513
Dalihodová Andrea metodik IS PROXIO 611 +420475271378
Kymlička Jan asistent tajemníka pro IT 321 +420475271467
Rohová Jarmila administrativní a spisový pracovník 296 +420475271557
Rutar Jan spisový pracovník
Stibingerová Kristýna vedoucí podatelny 296 +420475271785
Tomášková Pavla administrativní a spisový pracovník 296 +420475271557
Trněná Pavlína administrativní a spisový pracovník 296 +420475271785
Vondrysková Zdeňka administrativní a spisový pracovník 285 +420475271557