Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Činnost odboru

 • zprostředkovává styk zřizovatele s příspěvkovými organizacemi, které jsou zřízené městem Ústí nad Labem
 • zajišťuje správu objektů, které jsou svěřeny k hospodaření příspěvkovým organizacím a zajišťuje opravu a údržbu těchto objektů
 • provádí kontroly hospodaření příspěvkových organizací
 • analyzuje a vyhodnocuje činnost příspěvkových organizací
 • zpracovává návrhy zřizovacích listin a zabezpečuje další úkoly s tím spojené
 • vede evidenci nájemních smluv a pachtovních smluv uzavřených příspěvkovými organizacemi na dobu delší než jeden rok, na dobu neurčitou a v případě opakovaného nájmu či pachtu
 • zajišťuje a organizuje konkursní a výběrová řízení na ředitele příspěvkových organizací a plní úkoly v souvislosti se jmenováním a odvoláváním ředitelů příspěvkových organizací
 • vede evidenci nepřítomnosti ředitelů na pracovišti
 • zabezpečuje kompletní agendu odměňování ředitelů příspěvkových organizací
 • vydává metodické pokyny, které jsou závazné pro příspěvkové organizace
 • zabezpečuje další úkoly dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které jsou v kompetenci RM (odvody do rozpočtu zřizovatele, přijetí úvěru a zápůjčky, přijímání cenných papírů nebo akcií, jako protihodnota za pohledávky, návratná finanční výpomoc, nákup na splátky, přijímání darů příspěvkovou organizací)
 • zajišťuje sociální pohřby a s tím spojené uplatnění pohledávky v pozůstalostním řízení
  po zemřelém
 • zajišťuje metodiku pro příspěvkové organizace v rámci agendy nájmu prostor a bytů, které jsou svěřeným majetkem příspěvkové organizace
 • zajišťuje výkon samosprávy pro základní školy, mateřské školy a školská zařízení zřizovaná městem Ústí nad Labem
 • připravuje podklady a provádí finanční vypořádání dotací, které jsou poskytovány příspěvkovým organizacím prostřednictvím zřizovatele a předává výsledky vyúčtování KÚÚK
 • předkládá orgánům města žádosti příspěvkových organizací o finanční prostředky
 • průběžně sleduje hospodaření příspěvkových organizací a v případě potřeby toto projednává, jedná s řediteli příspěvkových organizací
 • zasílá příspěvkovým organizacím příspěvky na jejich provoz v souladu se schváleným rozpočtem
 • přijímá a provádí kontrolu účetních závěrek příspěvkových organizací, které odesílá na KÚÚK
 • zajišťuje aktualizaci programu FENIX (program pro kontrolu účetních výkazů)
 • po skončení roku navrhuje zřizovateli finanční vypořádání příspěvkových organizací
 • zpracovává metodiku ke zpracování odpisového plánu na daný kalendářní rok (textová a tabulková část)
 • předkládá RM ke schválení návrhy závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací
 • spolupracuje s auditorskou společností při ověřování účetních závěrek příspěvkových organizací
 • předkládá RM návrhy na schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za daný kalendářní rok, v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zprávy o schválení účetních závěrek předává do CSÚIS prostřednictvím KÚ
 • zajišťuje proplacení transferů pro příspěvkové organizace poskytnutých z jiných rozpočtů prostřednictvím zřizovatele
 • vykonává na základě zákona o střetu zájmů činnost tzv. podpůrného orgánu pro veřejné funkcionáře, kteří jsou zaměstnanci příspěvkové organizace města
 • vykonává funkci editora příspěvkových organizací v integrovaném agendovém informačním systému registru osob
 • koordinuje realizaci Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA) a nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jako celku včetně všech souvisejících procesů
 • monitoruje a vyhodnocuje realizaci dílčích projektů i ISg ÚChA a administruje případné změny
 • vyhodnocuje a snaží se eliminovat případná rizika v souvislosti s řízení ISg ÚChA
 • komunikuje a spolupracuje s příjemci podpory a veřejností
 • komunikuje a spolupracuje s řídicími orgány operačních programů a MMR ČR (Odborem regionální politiky)
 • zastupuje město Ústí nad Labem a nástroj ITI na jednání SMO ČR, RSK ÚK, NSK ČR, MV ŘO atd.
 • koordinuje činnost pracovních skupin a Řídícího výboru ITI
 • zajišťuje publicitu a propagaci, spravuje web ITI
 • řídí projekty na podporu administrativní kapacity odd. řízení ITI z OP TP
 • monitoruje dotační příležitosti a informuje vedení města a dotčené odbory o vyhlášených výzvách
 • zajišťuje kompletní administraci dotačních projektů financovaných z krajských či nadačních dotačních titulů vč. jejich udržitelnosti
 • zajišťuje administraci dotačních projektů financovaných z vnějších zdrojů s podáním žádosti o podporu do 30. 6. 2020, tj. veškerá administrace a management dotačních projektů vč. podávání žádostí o změnu projektu, žádostí o platbu, zpráv o realizaci, závěrečných vyhodnocení čerpání podpory a správy projektů v příslušných informačních systémech
 • zajišťuje udržitelnost dotačních projektů s podáním žádosti o podporu do 30. 6. 2020 vč. zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti a asistence u vnějších kontrol dotačních projektů v době udržitelnosti
 • spolupracuje s externím dotačním poradcem a účastní se projektových týmů v roli člena projektového týmu
 • vede evidenci podaných žádostí o dotace, zamítnutých žádostí o dotace a realizovaných dotačních projektů, vč. projektů v udržitelnosti a ukončených dotačních projektů
 • zajišťuje aktualizaci webových stránek města v části dotačních projektů a strategického plánování a spolupracuje na informování veřejnosti na různých platformách (webové stránky města, webové stránky Strategie rozvoje města, facebook)
 • koordinuje proces strategického řízení města, tj. zajišťuje přípravu Strategie rozvoje města, její monitoring, evaluaci a zpracování akčních plánů
 • zaštiťuje zásobník projektů města, komunikaci se správci projektů a požaduje pravidelné doplňování informací o aktuálním stavu rozpracovanosti projektů
 • koordinuje tematické pracovní skupiny zaměřené na rozvoj města
 • zajišťuje zpracování, realizaci a vyhodnocování pocitových map
 • zajišťuje přípravu Plánu udržitelné městské mobility, jeho monitoring a evaluaci
 • monitoruje aktuální trendy a inovativní přístupy v oblasti strategického rozvoje a řízení měst
 • poskytuje administrativní zázemí Dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada
 • spolupracuje s regionálními rozvojovými partnery (např. Agentura CzechInvest, ICUK), městskými obvody a organizacemi města ve vztahu k rozvojovým aktivitám města
 • zabývá se agendou regenerace a inventarizace brownfieldů na území města Ústí nad Labem, vyhledáváním finančních prostředků z dotačních zdrojů, zapojování studentů UJEP při zpracovávání údajů o brownfieldech, výměnou zkušeností a sdílením dobré praxe v rámci problematiky brownfieldů a průběžným vzdělávání v této problematice
 • vyjadřuje se k záměrů prodeje, pronájmu a nákupu majetku z pohledu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů města v oblasti investic
 • zabezpečuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování stanovených investic, které jsou v rámci rozpočtu města v působnosti odboru
 • prověřuje, sleduje a kontroluje dodržování uzavřených smluvních podmínek, technologických postupů a technických parametrů u příslušných investičních akcí
 • zabezpečuje zpracování odborných zpráv, posudků, studií a projektové dokumentace pro investiční činnosti v rámci své působnosti
 • koordinuje odstraňování případných závad staveb vzniklých během záruční lhůty
 • zajišťuje a předává podklady pro zavedení do účetní evidence u akcí zajišťovaných odborem

Žirovnická Martina, Bc.

vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Č. dveří: 516
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Černohorská Dana ekonom/asistent 517 +420475271583

Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací

Sottnerová Jitka, DiS. vedoucí oddělení ekonomiky příspěvkových organizací 208 +420475271869
Budilová Petra, DiS. ekonom 207 +420475271511
Strnad Aleš ekonom 210 +420475271845

Oddělení provozně technické

Jakoubková Radka, Ing. vedoucí provozně technického oddělení 217 +420475271587
Gothová Bohumila ekonom 212 +420475271451
Hadravová Radka referent městských organizací 211 +420475271447
Majtánová Jana referent městských organizací 211 +420475271297
Mokrý Tomáš technik 219 +420475271836
Nováková Michaela, Mgr. referent 218 +420475271247
Palaščáková Zuzana referent 212 +420475271516
Podhajská Hana referent 213 +420475271867
Roštejnská Rozálie referent majetku 205 +420475271876
Sedláček Břetislav technik 214 +420475271298

Oddělení přípravy a realizace investic

Klevarová Lenka vedoucí oddělení přípravy a realizace investic 521 +420475271816
Eminger Dan, Ing. referent 520 +420475271834
Hájek Tomáš referent 523 +420475271795
Šináglová Petra, Ing. referent 523 +420475271853

Oddělení strategického rozvoje

Kočí Tomáš, Mgr. vedoucí oddělení strategického rozvoje 225 +420475271253
Holinková Ivana, Ing. referent 204 +420475271138
Koníř Marek referent 205 +420475271121
Sádlová Lucie, Ing. referent 204 +420475271830
Tarkoš Daniel, Bc. referent 205 +420475271697

Oddělení řízení ITI

Starý Jiří, Mgr. vedoucí odd. řízení ITI 524 +420475271674
Hlavničková Nikola, Ing. referent 524 +420475271526
Mládek Petr, Bc. referent 524 +420475271527