Odbor správní a živnostenský

Činnost odboru

 • plní funkce registračního úřadu a jiné dle typu voleb
 • plní úkoly vyplývající ze zákona o místním referendu
 • podepisuje zápis o výsledku voleb a vyhlašuje výsledky dle typu voleb
 • spolupracuje s Českým statistickým úřadem
 • zajišťuje distribuci volebních materiálů u všech typů voleb
 • zajišťuje proškolení okrskových volebních komisí u všech typů voleb
 • zajišťuje úkoly při pořádání veřejných sbírek konaných formou pokladniček nebo sběracích listin na území města
 • vykonává působnost ve věcech práva shromažďovacího, přesahuje-li místo konání územní obvod městských obvodů
 • řeší správní delikty právnických a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti, poruší-li povinnosti stanovené zákonem o užívání státních symbolů ČR
 • metodicky řídí výkon matriční agendy u matričních úřadů v okrese Ústí nad Labem
 • vykonává dozor nad vedením matrik u všech matričních úřadů ze zákonem předepsaných dohlídek a pořizuje o tomto zápisy, ukládá nápravná opatření a dohlíží na jejich plnění, provádí podle potřeby namátkové kontroly
 • vede sbírku matričních listin
 • provádí legalizaci matričních dokladů, potvrzení a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro použití v cizině s ohledem na platné mezinárodní smlouvy,
 • vydává na žádost občanů potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin
 • provádí ověřování podpisů a opisů listin
 • zajišťuje a provádí zkoušky zaměstnanců obecních úřadů ve věci vidimace listin a legalizace podpisu
 • zajišťuje provozování systému Czech POINT
 • pořizuje, vede a opravuje údaje v informačním systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává výpisy občanům k jejich osobě, na základě písemné žádosti, z informačního systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních pasů, zajišťuje jejich výrobu a předání
 • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladů přijaté prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a odesílá již vyhotovené cestovní doklady k převzetí na zastupitelské úřady ČR v zahraničí
 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů občana s trvalým pobytem v jiném správním obvodu a odesílá k převzetí již vyhotovený občanský průkaz na požadovanou obec s rozšířenou působností v rámci celé ČR
 • pořizování žádostí a výdej občanských průkazů cestou off-line (návštěvy domácností nepohyblivých občanů, zdravotnická zařízení, domovy důchodců apod.)
 • na základě žádostí oprávněných subjektů poskytuje písemné údaje z informačního systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů
 • pořizuje biometrické údaje a zajišťuje další úkony potřebné k vydání cestovních pasů s biometrickými údaji
 • rozhoduje o přestupcích na úseku občanských průkazů a cestovních pasů
 • rozhoduje o nevydání či odejmutí cestovních pasů
 • rozhoduje o skončení platnosti občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává potvrzení o občanském průkazu
 • rozhoduje v odvolacích řízeních o odvolání proti rozhodnutím úřadů městských obvodů ve věci zrušení údajů o trvalém pobytu
 • odesílání materiálů pasové evidence na místně příslušné úřady po odstěhování občana do jiného správního obvodu
 • provádí skartaci neplatných osobních dokladů
 • provádí opravy v agendovém informačním systému evidence obyvatel (AISEO) zaslané MVČR
 • řeší nesoulady údajů a odstraňuje chyby v AISEO zavedené zapisovateli (soudy, ohlašovny TP, matriky, krajský úřad apod.)
 • zajišťuje komplexně výkon státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o provozu na pozemních komunikacích), a to zejména:
  • vydávání řidičských oprávnění
  • vedení registru řidičů
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • zajišťuje výkon státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel), a to zejména:
  • provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění
  • vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče
  • povolování provozování autoškoly
  • vedení správních řízení v této oblasti
 • zajišťuje komplexní výkon státní správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), a to zejména:
  • vedení registru vozidel
  • přidělování registračních značek
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
  • povolení k provozování stanice měření emisí a provádění průběžné kontroly jejich činnosti
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • provádí přenesený výkon státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a zákonem o živnostenských úřadech, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení, přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
 • předává ve lhůtě stanovené živnostenským zákonem výše uvedená podání příslušným správním úřadům
 • posuzuje bezúhonnost fyzických a právnických osob, za tím účelem si vyžaduje výpis z Rejstříku trestů, případně žádá soudy o opisy pravomocných rozhodnutí
 • posuzuje splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, jako např. odbornou nebo jinou způsobilost
 • posuzuje překážky provozování živnosti u fyzických a právnických osob
 • v případě splnění všech podmínek provádí zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis ze živnostenského rejstříku
 • žádá o stanovisko k provozování koncesované živnosti příslušný orgán státní správy, rozhoduje o udělení koncese, příp. o schválení ustanovení odpovědného zástupce u koncesované živnosti, vede správní řízení v případě jejich změny
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku, zapisuje do něj změny, zrušení, pozastavení a přerušení živnostenských oprávnění, provozovny, odpovědné zástupce, statutární orgán a další stanovené údaje
 • na žádost vydává výpisy z živnostenského rejstříku v úplném nebo požadovaném rozsahu, příp. potvrzení o určitém zápisu nebo o tom, že v rejstříku určitý zápis není
 • rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění, o pozastavení provozování živnosti a o udělení pokuty za spáchané přestupky, v případě nesplnění podmínek stanovených živnostenským zákonem rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, v případě žádosti o koncesi o zamítnutí žádosti
 • provádí kontrolu plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy s ním souvisejícími
 • kontroluje, zda podnikatelé zajišťují provádění činností u stanovených živností osobami splňujícími odbornou způsobilost
 • ukládá pokuty za porušení povinností stanovených živnostenskoprávními předpisy,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání
 • plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

Přehled právních předpisů

Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů č. 301/2000 Sb.
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky č. 40/1993 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb., č. 230/2001 Sb., č. 449/2001 Sb., č. 566/2002 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o uznávání rozvodů a manželského soužití č. 131/1976 Sb.
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb.
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním č. 97/1963 Sb.
Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecními úřady a vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady č. 41/1993 Sb.
Zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb.
Zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb.
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech č. 133/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech č. 177/2000 Sb. a č. 543/2000 Sb.
Směrnice MV ČR k zákonu č. 133/2000 Sb., č. 328/1999 Sb. a č. 329/1999 Sb.
Zákon o volbách do Parlamentu ČR č. 247/1995 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb.
Zákon o státních symbolech České republiky č. 3/1993 Sb.
Zákon o užívání státních symbolů ČR č. 352/2002 Sb.
Zákon o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb.
Zákon o právu shromažďovacím č. 84/1990 Sb.
Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.
Zákon o správním řízení (správní řád) č. 71/1967 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.
Zákon o správních poplatcích č. 368/1992 Sb.
Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením okresních úřadů č. 320/2002 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb,. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidle a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčující zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty
Nařízení rady (EHS) 3821/1985, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších novel
Úmluva o silničním provozu Vídeň 1968 a Ženeva 1949
Zákon č. 106/1994 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 56/2001 Sb,. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů
Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
Vyhláška č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel,
Nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů,
Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek k testování vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel,
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
Úmluva o silničním provozu (sbírka mezinárodních smluv č. 83/2013)
Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb.
Zákon o krajích ( krajská zřízení č. 129/2000 Sb.
Zákon o živnostenských úřadech, v platném znění č. 570/1991 Sb.
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění č. 455/1991 Sb.
Zákon o správním řízení (správní řád), v platném znění č. 500/2004 Sb.
Kontrolní řád, v platném znění č. 255/2012 Sb.
Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění č. 634/1992 Sb.
Zákon o spotřebních daních, v platném znění č.353/2003 Sb.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění č. 250/2016 Sb.
Občanský zákoník, v platném znění č. 89/2012 Sb.
Zákon o obchodních korporacích, v platném znění č. 90/2012 Sb.
Zákon o silniční dopravě, v platném znění č. 111/1994 Sb.
Zákon o ochraně veřejného zdraví, v platném znění č. 258/2000 Sb.
Zákon o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění č. 148/1998 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.
Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době č. 247/2006 Sb.
Zákon o volném pohybu služeb č. 222/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o volném pohybu služeb č. 223/2009 Sb.
Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Oddělení odboru

Sekretariát

1. Na úseku voleb
Plní funkci registračního úřadu (volby do zastupitelstev obcí a Senátu):

 • přebírá, kontroluje a potvrzuje převzetí kandidátních listin
 • provádí rozhodnutí o registraci či zamítnutí registraci kandidátních listin
 • zajišťuje distribuci volebních materiálů
 • losuje pořadí volebních stran a čísla kandidátů do Senátu
 • zajišťuje tisk a distribuci hlasovacích lístků
 • podepisuje zápis o výsledku voleb
 • vyhlašuje výsledky voleb (volby do zastupitelstev obcí)
 • vydává osvědčení o zvolení kandidáta (volby do zastupitelstev obcí)
 • spolupracuje s Českým statistickým úřadem
 • plní úkoly stanovené právními předpisy při volbách do Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev
 • proškoluje okrskové volební komise
 • zpracovává a zveřejňuje na webových stránkách seznam telefonních spojení do všech volebních místností
 • archivuje volební materiál

2. Na úseku veřejných sbírek

 • vede evidenci veřejných sbírek konaných formou pokladniček nebo sběracích listin na území města
 • provádí pečetění a  rozpečetění pokladniček (kontrolu náležitostí sběracích listin)
 • kontroluje výši finanční částky vyjmuté z pokladniček a vyhotovuje o  tomto zápis
 • kontroluje uložení hotovosti na bankovních účtech

3. Na úseku práva shromažďovacího, státních symbolů a sekretariátu vedoucího odboru

 • vykonává působnost ve věcech práva shromažďovacího přesahuje-li místo konání územní
 • obvod městských obvodů
 • řeší správní delikty právnických a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti, poruší-li povinnosti stanovené zákonem o užívání státních symbolů ČR
 • zajišťuje sekretářské práce a úkony spisové služby sekretariátu vedoucího odboru

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

1. Evidence obyvatel

 • vede údaje v informačním systému o  obyvatelích, které jsou předávány ohlašovnami, matričními úřady, soudy I. stupně, ministerstvem
 • údaje zpracovává pro ministerstvo v rozsahu požadovaných údajů zakotvených v zákoně o evidenci obyvatel
 • pro kontrolu o  pohybu občanů vydává ohlašovnám na  obecních úřadech výdej dat z  informačního systému a tzv. odhlášky, předává kopie “odhlášek“ zaslaných na  oddělení jinými ohlašovnami
 • vydává potvrzení občanům na základě jejich písemné žádosti o vydání dat z informačního systému k jejich osobě
 • sděluje informace (v rozsahu stanoveném zákonem) institucím, úřadům a subjektům vymezeným zvl. předpisem na písemné dožádání
 • vybírá správní poplatky při poskytování potvrzení a údajů v souladu se zákonem

2. Občanské průkazy

 • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu (přímo od občana nebo matrikářky příslušné matriky, z jiných úřadů)
 • zavádí do informačního systému údaje
  a) potřebné k záznamům o evidovaných OP
  b) o zbavení, omezení způsobilosti, určení opatrovníka
  c) o zákazu pobytu
 • připravuje žádosti o vydání OP k zaslání do digitalizačního střediska a vyhotovené doklady k předání občanům
 • poskytuje písemné informace z informačního systému evidence OP úřadům, institucím a subjektům na jejich písemné vyžádání dle předpisu
 • vydává potvrzení o občanském průkazu
 • provádí skartaci neplatných dokladů a zaznamenává toto na protokolech

3. Cestovní doklady

 • pořizuje biometrické údaje do cestovních pasů s biometrickými údaji a se strojově čitelnou zónou (E-pasy) a zajišťuje předání E-pasů žadateli
 • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů, zajišťuje jejich výrobu a předání žadateli
 • přijímá žádosti o doplnění údajů do cestovních pasů (titul)
 • zavádí do informačního systému údaje potřebné k záznamům o evidovaných CD
 • poskytuje písemné informace z informačního systému
 • provádí skartaci neplatných dokladů a zaznamenává toto na protokolech

Oddělení správních činností

1. Na úseku vidimace, legalizace, voleb a matriky

 • metodicky řídí a provádí nejméně jednou ročně kontrolní činnost u matričních úřadů ve svém územním obvodu
 • vede a aktualizuje sbírky listin, aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958 pro matriční úřady ve správním obvodu
 • vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, nebo povoluje nahlédnutí do sbírky listin
 • zajišťuje školení pracovníků obecních úřadů k zák. č. 21/2006 Sb. a souvisejících předpisů
 • provádí legalizaci matričních dokladů, potvrzení a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro použití v cizině s ohledem na platné mezinárodní smlouvy
 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • poskytující ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy a řadu dalších služeb (tj. CZECH POINT - Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál)
 • provádí identifikaci fyzické nebo právnické osoby podle zákona č. 253/2008 Sb. ( zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • je odvolacím orgánem ve správním řízení konaném matričními úřady (jen úřady městských obvodů)

2. Přestupky a správní řízení na úseku osobních dokladů a evidence obyvatel

 • řeší přestupky v souvislosti s porušováním povinností občana, držitele OP
 • řeší přestupky v souvislosti s porušováním povinností občana, držitele CD
 • rozhoduje o vydání či odnětí cestovního dokladu
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí úřadů městských obvodů o zrušení údaje o trvalém pobytu

3. Přestupky a správní řízení na úseku registru vozidel

 • rozhoduje o udělení pokuty za přestupky uvedené v § 83 zákona č. 56/2001 Sb. podle § 23a odst.1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích

Oddělení registru řidičů

 • komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MmUL na úseku evidence řidičů (zákon č. 361/2000 Sb.), a zkoušek (zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel),
 • vydává, podmiňuje, omezuje, odnímá, pozastavuje a vrací řidičské oprávnění, ruší jeho omezení nebo podmínění (§ 92 - 95, 98 - 102 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • nařizuje přezkoumání zdravotní a přezkoušení odborné způsobilosti držitelů řidičského oprávnění (§ 96, 97 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • provádí zápisy do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem pokud držiteli byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel nebo mu bylo odňato, omezeno či podmíněno řidičské oprávnění a oznamuje je orgánu cizího státu, který průkaz vydal (§ 107 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • vydává řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz a jejich duplikáty (dle § 109,110,111,112 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • provádí změny v řidičském průkazu (§ 108 zákona č. 361/2000 Sb.).
 • vydává potvrzení o ztrátě, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu ( § 115 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem, mezinárodní řidičské průkazy vydané cizím státem nebo řidičské průkazy Evropských společenství (§ 116 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů (§ 119 - 122 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly a o oznámených změnách v údajích dle zákona č. 247/2000 Sb.,
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky (§ 32,33,38 - 50 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče (§ 51 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a uděluje pokuty při porušení zákona 247/2000 (§ 54 - 58 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • vydává paměťové karty řidiče do digitálního tachografu

Oddělení registru vozidel

 • komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MmUL na úseku registrace a vyřazování silničních vozidel, stanovení technické způsobilosti a kontroly technického stavu vozidel (zákon č. 56/2001 Sb.),
 • vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do něj (§ 4 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidel (§ 8 - 10 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (§ 13 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 - 33 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel (§ 74 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání (§ 9,10 zákona č. 247/2000 Sb.)
 • vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • vydává osvědčení k stanici měření emisi,
 • rozhoduje o obnově identifikačního čísla vozidla (VIN) dle ust. § 80/4 zákona č. 56/2001 Sb.,
 • vede registr historických a sportovních vozidel v rámci Ústeckého kraje (ust. § 79 písm. a, zákona č. 56/2001 Sb.)
  (vyhláška č. 355/2006 Sb., ze dne 29.června 2006 – o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel)
 • rozhoduje o vydání povolení k provozování stanice měření emisí
 • vydává paměťovou kartu podniku (vozidla) a paměťovou kartu dílny (servisu) do digitálního tachografu

Oddělení živnostenského úřadu

Živnostenský úřad

Evidence řidičů

Evidence vozidel

Bejčková Kateřina, Mgr.

vedoucí správního a živnostenského odboru
Č. dveří: 198
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Fenčáková Markéta matrikář 136 +420475271846
Olyšarová Denisa referent czechpoint a ověřování 137 +420475271838
Vysoudilová Lucie, Bc. referent správních činností a asistent 199 +420475271837

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Čížková Romana referent s053 +420475271135
Faltýnková Kateřina referent s053 +420475271548
Hanušová Monika, Ing. vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel s003 +420475271560
Jahelková Kristina referent s053 +420475271133
Karbanová Eva referent s054 +420475271134
Puhlová Kamila referent s054 +420475271561
Sochová Michaela referent s054 +420475271569
Svašková Ivana referent s054 +420475271567
Škovranová Linda referent s054 +420475271564
Tatíčková Jana referent s053 +420475271569

Oddělení registru vozidel

Čejková Helena, Bc. Vedoucí oddělení registru vozidel 050 +420475271495
Göckertová Sabina referent - technická způsobilost 049 +420475271538
Hlaváčová Jana referent - technická způsobilost 049 +420475271397
Hocek Miloš referent - technická způsobilost 049 +420475271539
Lapková Romana referent - technická způsobilost 049 +420475271394
Ulrichová Eva referent - technická způsobilost 049 +420475271538
Vorlíčková Tereza, Bc. referent - registry vozidel 049 +420475271397
Zrnová Jana referent - registry vozidel 049 +420475271494
Živná Lucie referent - registry vozidel 049 +420475271509

Oddělení registru řidičů

Hajko Jitka vedoucí oddělení registru řidičů 011 +420475271835
Dudek Stanislav zkušební komisař 009 +420475271854
Fenzl Libor zkušební komisař 008 +420475271398
Němcová Petra referent2 019 +420475271545
Nováková Kateřina referent1 017 +420475271521
Páralová Eliška referent 019 +420475271544
Pipková Dana referent 019 +420475271882
Provazníková Veronika referent 020 +420475271882
Tengler Jiří, Ing. zkušební komisař 008 +420475271398
Višňáková Jitka referent 019 +420475271546
Vondra Karel zkušební komisař 009 +420475271854

Oddělení správních činností

Boťová Daniela, Bc. referent přestupků 141 +420475271877
Herzina Jiří referent kontroly 138 +420475271249
Holíková Lenka vedoucí oddělení správních činností 142 +420475271562
Juhásová Růžena referent přestupků 166 +420475271280
Kotěšovcová Tereza, Bc. referent přestupků s144 +420475271280
Kubů Kateřina, Bc. referent přestupků 141 +420475271877
Kvačkaj Ondřej, Bc. referent kontroly 138 +420475271860
Nováková Michaela referent kontroly 196 +420475271881
Prošková Eva referent správních činností 139 +420475271156
Reisinger Veronika, Ing. referent správních činností 139 +420475271356
Svoboda Dalibor, Bc. referent kontroly 194 +420475271257
Šauerová Karolína, Ing. referent správních činností 196 +420475271796

Oddělení živnostenského úřadu

Bublová Martina vedoucí oddělení živnostenského úřadu 191 +420475271246
Dienstpierová Dana referent registrací 151 +420475271259
Mikulová Renata referent registrací 149 +420475271779
Moníková Marcela referent registrací 190 +420475271245
Soukupová Barbora referent registrací 152 +420475271242
Vitverová Radka referent registrací 189 +420475271244