Odbor územního plánování a stavebního řádu

Činnost odboru

 • zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti v rozsahu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na úseku územního plánování pro město Ústí nad Labem a příslušné obce v rozšířené působnosti na základě jejich žádosti nebo vykonává kvalifikovaný dohled nad pořizováním územně plánovací dokumentace
 • zajišťuje přípravu podkladů pro činnosti v samostatné působnosti v územním plánování, ve které je schvalovací pravomoc zcela vyhrazena zastupitelstvu města
 • pořizuje územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady v souladu s potřebami rozvoje území města
 • plní všechny úkoly stanovené § 18 a §19 stavebního zákona
 • na základě schválené územně plánovací dokumentace stanovuje závazné regulativy pro výstavbu
 • koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území
 • konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů
 • chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví
 • určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území
 • zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch
 • zajišťuje a posuzuje stav území
 • stanovuje koncepci rozvoje území
 • prověřuje a posuzuje potřebu změn v území
 • vypracovává informace k záměrům (informace k prodejům a pronájmům pozemků a objektů v majetku města, Pozemkovému úřadu, Úřadu pro zastupování státu,….)
 • vydává územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití
 • vydává závazná stanoviska
 • spolupracuje při tvorbě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace vyššího stupně
 • pořizuje, aktualizuje a projednává územně analytické podklady ve správním obvodu (ORP Ústí nad Labem)
 • zpracovává dílčí územně plánovací podklady
 • vykonává státní správu v přenesené působnosti (stavební úřad obce) v rozsahu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu zákona o správním řízení (správní řád)
 • plní funkci vyvlastňovacího úřadu, vede vyvlastňovací řízení podle zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • svolává a řídí ústní jednání v rámci podaných návrhů
 • provádí konzultační a poradenskou činnost, a to bez písemných žádostí a bezodkladně, aby tato činnost byla maximálně účinná (činnost pro projektanty, právnické a fyzické osoby)
 • spolupracuje s dotčenými orgány státní správy, které hájí veřejné zájmy dle zvláštních předpisů
 • spolupracuje se správci inženýrských sítí (technická infrastruktura)
 • spolupracuje s katastrálním úřadem při revizi katastru nemovitostí, vydává potvrzení potřebná k zápisu stavby do katastru nemovitostí
 • posuzuje žádosti (včetně projektové dokumentace) o vydání územního a stavebního řízení
 • provádí územní řízení
 • provádí zjednodušené územní řízení
 • vydává územní souhlas
 • rozhoduje o povolení stavby ve společném řízení
 • posuzuje ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • u staveb vyžadujících stavební povolení vede stavební řízení
 • zajišťuje soulad stanovisek dotčených orgánů státní správy ve věci rozhodnutí
 • vede kolaudační řízení u vybraných staveb vyžadující souhlas s užíváním dle stavebního zákona
 • povoluje předčasné užívání stavby, vydává rozhodnutí o zkušebním provozu
 • rozhoduje o povolení změny v užívání stavby
 • nařizuje provedení nezbytných úprav nebo neodkladných zabezpečovacích prací vlastníkovi stavby, která svým stavem ohrožuje život nebo zdraví osob
 • vede řízení o odstranění stavby a to jak na žádost vlastníka, tak i z moci úřední
 • vede řízení o dodatečném povolení stavby, u níž byl prokázán soulad s veřejnými zájmy
 • nařizuje uživatelům stavby její vyklizení, ohrožuje-li stav bezprostředně život nebo zdraví osob
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě pro provedení stavby nebo zařízení a prací uvedených v zákoně
 • uděluje výjimky z  obecně technických požadavků na výstavbu
 • zpracovává statistické výkazy – měsíční výkazy a výkazy o dokončení budovy a bytu
 • vykonává stavební dozor, provádí prohlídky stavenišť, pozemků a staveb
 • projednává přestupky občanů proti stavebnímu řádu a správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a ukládá pokuty a sankce
 • prošetřuje stížnosti, podněty občanů, právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů
 • vede agendu RUIAN (evidování nových staveb do systému, doplňování a úprava technicko- ekonomických atributů, řešení reklamací)
 • je výkonným orgánem státní památkové péče, který zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku státní památkové péče ve stanoveném správním obvodu v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (zpracovává rozhodnutí, vydává závazná stanoviska k obnově kulturních památek a ke stavbám v památkově chráněných území dle § 14 odst. 1 a 2 památkového zákona, vykonává sankční činnost při přestupcích a správních deliktech v oblasti památkové péče, plní další úkoly stanovené památkovým zákonem)
 • vede evidenci válečných hrobů podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 • je zástupcem obce v registru územní identifikace adres a nemovitostí, aplikace zákona o základních registrech (agenda přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních čísel, vč. názvů ulic a veřejných prostranství)
 • zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům a územním samosprávným celkům v agendě RÚIAN
 • zajišťuje komplexní správu geografického informačního systému (dále jen GIS) Magistrátu města Ústí nad Labem v podobě Interního mapového portálu., jeho ochranu a údržbu
 • zajišťuje provoz a údržbu veřejného mapového portálu jako interaktivní a „smart“ komunikaci města s občany a propagaci města, poskytuje a provádí výdej dat
 • připravuje geografická data pro územně plánovací činnost, a pro další požadavky zaměstnanců MmÚ jako podporu při rozhodování v rámci jejich agend
 • provádí správu a aktualizaci centrální databáze GIS, tvorba pokročilých prostorových analýz, pořizování geogr.dat města, ve spolupráci s OÚP zajišťuje agendu ÚAP
 • zpracovává projekty GIS, tvorba mapových a webových aplikací
 • provádí zaškolení nových uživatelů GIS v užívání uživatelských aplikací

Důležité informace oddělení územního plánování

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plány obcí

Změny a nové územní plány

Zprávy o uplatňování územních plánů

Mapový portál města Ústí nad Labem

Obecné

Územní plánování

Památková péče

Geografická data

Stavební oddělení

Filáčková Romana, Ing.

vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
Č. dveří: 410
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Dvořák Pavel administrativně technický pracovník 519 +420475271667
Ederer Karel, Bc. referent (památková péče) 522 +420475271884
Hejnová Nikola, Bc. referent (památková péče) 522 +420475271767
Saletová Ivana ekonom/asistent 412 +420475271748

Oddělení GIS

Bláhová Markéta, Ing. správce GIS 528 +420475271660
Procházka Matěj, Bc. správce GIS 529 +420475271669
Tribulová Eliška, Ing. vedoucí oddělení GIS 528 +420475271523

Oddělení územního plánování

Hoffmann Petr, Ing.arch. koncepční pracovník 532 +420475271624
Jahn Vojtěch, Mgr. koncepční pracovník 532 +420475271818
Nepivoda Pavel, Mgr. vedoucí oddělení územního plánování 518 +420475271651
Pěnkavová Pavlína, Ing. koncepční pracovník 530 +420475271652
Petláková Martina, Ing. koncepční pracovník 531 +420475271250
Ušáková Jana, Bc. koncepční pracovník 530 +420475271612

Stavební oddělení

Doškářová Lenka referent 408 +420475271756
Drábková Hana referent 406 +420475271754
Evanová Radka referent 404 +420475271759
Hovorková Eliška, DiS. referent 409 +420475271757
Jaklová Klára vedoucí stavebního oddělení 406 +420475271692
Kalitová Michaela administrativní pracovník 412 +420475271693
Kaňková Miroslava referent 408 +420475271758
Kozlová Karolína referent 409 +420475271691
Marešová Jana referent 407 +420475271460
Marušová Lenka referent 403 +420475271694
Němečková Lenka referent 404 +420475271698
Penkerová Michaela, DiS. referent 405 +420475271749
Šulcová Hana referent 403 +420475271694
Teplíková Lenka referent 402 +420475271755
Váňová Lenka referent 402 +420475271750
Vichrová Tereza referent 405 +420475271696