Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Zálezly

Zpráva o uplatňování Územního plánu sídelního útvaru obce Dolní Zálezly ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška).

Předkládaná: Zastupitelstvu obce Dolní Zálezly ke schválení podle ustanovení § 55 stavebního zákona.

Předkladatel a zhotovitel zprávy: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování a stavebního úřadu Ing. Pavlína Pěnkavová, koncepční pracovník oddělení územního plánování, tel. 475271652, e-mail: pavlina.penkavova@magul.cz Mgr. Pavel Nepivoda, vedoucí oddělení územního plánování, tel. 475 271 651, e-mail: pavel.nepivoda@mag-ul.cz, úřední osoba splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti

Spolupráce: Ing. Magda Pejšová, MPA – starostka obce Dolní Zálezly

Datum: červen 2022