Odbor přestupkových agend

Činnost odboru

Odbor přestupkových agend zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na úseku přestupků v dopravě podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na úseku přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Odbor je rozdělen na tři oddělení:

 • oddělení dopravních nehod
  • projednávání a rozhodování o přestupcích při porušení zákona o silničním provozu (dopravní nehody, jízda pod vlivem alkoholu a návykových látek, řízení bez řidičského oprávnění, řízení vozidla bez technické kontroly, řízení vozidla bez registrační značky
  • projednávání a rozhodování o přestupcích při porušení zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, vyřizování žádostí od pojišťoven o konečná rozhodnutí k plnění pojistné události
  • vyřizuje žádosti o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v těch případech, kdy byl tento správní trest uložen tímto odborem. (formulář ke stažení pod složkou „formuláře“)
 • oddělení kamerového systému
  • projednává přestupky zachycené automatizovaným kamerovým systémem (průjezd na červenou a rychlost)
  • přestupky oznámené městskou policií (zákaz zastavení, stání na chodníku, nezaplacené parkování, zákaz vjezdu,.…atd.)
 • oddělení přestupků
  • projednává přestupky: na úseku podnikání, na úseku zdravotnictví, na úseku porušování práv k obchodní firmě, křivého vysvětlení, dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, zákona o zbraních, zákona o střetu zájmů, zákona o návykových látkách
  • rozhoduje v odvolacích řízeních vedených proti rozhodnutím úřadů městských obvodů o přestupcích
  • zpracovává zprávy o pověsti pro potřeby soudů, Policie ČR a dalších orgánů k tomu zmocněných zvláštními zákony

Informace k platbě

Odbor přestupkových agend používá tři účty:

 • 376 553 0277/0100 – Komerční banka, a.s.
 • 111 222 8100/5500 – Raiffeisenbank, a.s.
 • 333 444 0050/5500 – Raiffeisenbank, a.s.

Podrobnější informace k zaplacení pokuty a výzvy provozovateli vozidla:

 • Při zadávání platebních údajů u výzvy provozovateli vozidla nebo pokuty, která Vám byla udělena rozhodnutím nebo příkazem, se vždy řiďte tím, co je uvedené v té které konkrétní písemnosti.
 • V případě, že nemáte písemnost (ztráta, stěhování atd.), která obsahuje správné platební údaje, volejte na odbor přestupkových agend – případně danému referentovi vyřizujícímu přestupek.
 • Při platbě je bezpodmínečně nutné uvést VS, SS a správné číslo účtu.
 • U pokut uložených rozhodnutím nebo příkazem upozorňujeme, že při platbě je nutné dodržet uvedení symbolů. V případě, že symboly budou uvedeny chybně nebo bude platba provedena bez jejich uvedení, nebude možné platbu správně přiřadit. Pokuta bude v našem systému vedena jako nezaplacená a bude dále vymáhána.
 • U platby na základě výzvy provozovateli vozidla je též nutné uvést správné symboly a číslo účtu, aby byla platba správně zaúčtována. Určená částka musí být uhrazena (připsána na účet správního orgánu) v zákonné lhůtě. Bude-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, správní orgán ji vrátí a následně s provozovatelem vozidla zahájí správní řízení.

Konečná Lucie, Ing.

vedoucí odboru přestupkových agend
Č. dveří: 220
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Bílková Marcela, Mgr. ekonom/asistent 221 +420475271440
Černá Ivana ekonom 224 +420475271761
Horáčková Dana ekonom 224 +420475271788

Oddělení dopravních nehod

Rosenkrancová Marcela, Bc. vedoucí oddělení dopravních nehod 357 +420475271537
Bolina Václav referent přestupků v dopravě 359 +420475271346
Drábková Martina referent přestupků v dopravě 355 +420475271116
Feltlová Veronika, Bc. referent přestupků v dopravě 354 +420475271690
Kabátníková Markéta, Bc. referent přestupků v dopravě 358 +420475271529
Krumbholcová Eliška, Ing. referent přestupků v dopravě 358 +420475271695
Mansfeld Josef referent přestupků v dopravě 356 +420475271112
Paško Rudlová Michaela referent 353 +420475271753
Pučelík Tomáš, Bc. referent přestupků v dopravě 356 +420475271382
Virtová Markéta, Bc. referent přestupků v dopravě 355 +420475271819
Wáwrová Michaela, Bc. referent přestupků v dopravě 359 +420475271346

Oddělení kamerového systému

Tomanová Marcela, Bc. vedoucí oddělení kamerového systému 351 +420475271380
Dymáková Michaela referent přestupků v dopravě 349 +420475271782
Focke Zuzana, Bc. referent přestupků v dopravě 353 +420475271662
Hartmanová Nikola, Ing. referent přestupků v dopravě 361 +420475271457
Hasilová Kateřina, Mgr. referent přestupků v dopravě 353 +420475271650
Migulská Renata, Bc. vedoucí úseku D8 351 +420475271530
Musilová Lenka, Bc. referent přestupků v dopravě 363 +420475271124
Pápayová Veronika, Mgr. referent přestupků v dopravě 349 +420475271137
Peková Alena, Ing. referent přestupků v dopravě 361 +420475271432
Pomahačová Petra referent přestupků v dopravě 360 +420475271464
Rudlová Marcela referent přestupků v dopravě 352 +420475271347
Sadílková Jana referent přestupků v dopravě 363 +420475271381
Šilhartová Monika, Bc. referent přestupků v dopravě 360 +420475271463
Štroblová Júlia referent přestupků v dopravě 362 +420475271373
Trlicová Zuzana referent přestupků v dopravě 349 +420475271283
Vondráková Alena, Bc. referent přestupků v dopravě 362 +420475271496

Oddělení přestupků

Rysová Romana, Bc. vedoucí oddělení přestupků 378 +420475271443
Abtová Iveta referent přestupků 339 +420475271453
Balšánková Kateřina, Bc. referent přestupků 336 +420475271379
Fišerová Naděžda, Bc. referent přestupků 337 +420475271581
Hlavatá Jana referent přestupků 377 +420475271493
Marková Vladana, Bc. referent přestupků 335 +420475271291
Valtová Jana referent přestupků 336 +420475271454