Odbor dopravy a majetku

Činnost odboru

 • vykonává supervizi nad Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.
 • zajišťuje komplexně výkon státní správy jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad na úseku silničního hospodářství pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace na katastrálním území města Ústí nad Labem a pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o pozemních komunikacích)
 • stanovuje užití dopravních značek a dopravních zařízení v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem
 • zajišťuje výkon státní správy jako dopravní úřad na úseku silniční dopravy pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o silniční dopravě)
 • zajišťuje výkon státní správy jako drážní správní úřad na úseku drážní dopravy pro trolejbusovou dopravu a lanové dráhy na katastrálním území města Ústí nad Labem (zákon o drahách)
 • zajišťuje výkon samostatné působnosti Města Ústí nad Labem jako vlastníka místních komunikací a účelových komunikací (zákon o pozemních komunikacích) svěřených odboru
 • zajišťuje veškeré činnosti ve vztahu k samosprávným orgánům, tj. zpracovává a připravuje materiály pro jednání majetkové komise, RM, ZM a rozhodování vedoucího ODM ve věcech, ke kterým byl zmocněn Radou města, týkající se nakládání s nemovitostmi v tzv. vybraném majetku města a nabývání nemovitostí
 • zajišťuje činnost majetkové komise
 • vede centrální evidenci veškerého dlouhodobého majetku města, dále samostatně přehled vybraného majetku města (školy, sociální ústavy, vybrané nebytové prostory apod.), evidenci veškerých kupních smluv, nájemních smluv na svěřený majetek, zástavních smluv a dalších
 • zajišťuje kontrolu hospodaření s vybraným majetkem, včetně plnění podmínek nájemních smluv
 • zajišťuje veškerou správu obecních lesů v souvislosti se schváleným lesním hospodářským plánem; odpovídá za hospodaření v obecních lesích a zvyšování jejich hospodářské a celospolečenské funkce
 • plní úkoly související s činností městského energetika
 • zajišťuje správu vybraného majetku svěřeného do správy odboru
 • zajišťuje správu pojištění veškerého majetku
 • zajišťuje ucelenou agendu vyřizování žádostí městských obvodů v rámci prodeje a pronájmu svěřeného majetku v souladu se statutem města
 • zajišťuje vyřizování agendy týkající se restitučních nároků
 • zabezpečuje údržbu veřejné zeleně svěřené odboru v souladu se statutem města
 • zajišťuje čištění a  zimní údržbu chodníků   na území města

Členění odboru:

 • oddělení silničního správního úřadu
 • oddělení údržby majetku
 • oddělení evidence majetku 

Oddělení silničního správního úřadu

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy na úseku silničního hospodářství pro místní komunikace na katastrálním území města Ústí nad Labem, a pro silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti MmUL (zákon
  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu v obvodu rozšířené působnosti MmUL (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě), drážního úřadu pro trolejbusovou dráhu (zákon č. 266/1994 Sb., o drahách) na katastrálním území města
  Ústí nad Labem.
 2. vydává licence pro provozování městské autobusové dopravy
  ( § 10 zákona č. 111/1994 Sb.),
 3. vydává licence a úřední povolení pro trolejbusovou dráhu
  ( §11-17a § 24 - 30 zákona č. 266/1994 Sb.),
 4. vydává osvědčení o odborné způsobilosti a stanoviska k rozhodování o koncesi pro taxislužbu,
 5. rozhoduje o omezení provozu dráhy (§ 38 zákona č. 266/1994 Sb.),
 6. schvaluje jízdní řády (§ 17 zákona č. 111/1994 Sb., § 41 zákona
  č. 266/1994 Sb.),
 7. rozhoduje o odejmutí licence pro provozování městské autobusové
  dopravy a drážní dopravy ( §15 zákona č. 111/1994 Sb., §33 zákona
  č. 266/1994 Sb.),
 8. po přezkoušení vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla a nařizuje přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob k řízení drážního vozidla (§ 45 zákona č. 266/1994 Sb.),
 9. vydává rozhodnutí o zániku úředního povolení pro provozování dráhy
  (§ 18 zákona č. 266/1994 Sb.),
 10. povoluje uzavírky provozu a stanovuje objízdné trasy na silnicích
  a místních komunikacích po dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.),
 11. povoluje zvláštní užívání komunikací včetně reklamních zařízení po dohodě s dopravním inspektorátem Policie ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.),
 12. rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu nebo omezení činnosti v silničních ochranných pásmech (§ 31 a 32 zákona č. 13/1997 Sb.),
 13. rozhoduje o dočasném zákazu stání vozidel ve veřejném zájmu
  (§ 19 zákona č. 13/1997 Sb.),
 14. rozhoduje o zřízení věcného břemene za úhradu pro osazení dopravního značení a zařízení, veřejného osvětlení a tabulek s označením místních názvů ( 35 zákona č. 13/1997 Sb.),
 15. rozhoduje o zrušení komunikace (§ 18 zákona č. 13/1997 Sb.),
 16. rozhoduje o umístění pevné překážky na komunikaci (§ 29 zákona
  č. 13/1997 Sb.),
 17. rozhoduje o omezení veřejného provozu na účelových komunikacích a o skutečnosti, zda se jedná z hlediska komunikace o uzavřený prostor nebo objekt (§ 7 zákona č. 13/1997 Sb.),
 18. zjišťuje zdroje ohrožení komunikace a rušení silničního provozu, rozhoduje o jejich odstranění (§ 35 zákona č. 13/1997 Sb.),
 19. v katastrálním území města Ústí nad Labem zařazuje a vyřazuje pozemní komunikace do a ze sítě místních komunikací, rozděluje místní komunikace do tříd (§ 3 a 6 zákona č. 13/1997 Sb.),
 20. povoluje se souhlasem drážního úřadu a Dopravního inspektorátu Policie ČR v Ústí nad Labem zřízení úrovňového křížení silnice nebo místní komunikace s dráhou (§ 37 zákona č. 13/1997 Sb.),
 21. rozhoduje o připojování pozemních komunikací, zřizování, úpravách nebo zrušení sjezdu ze sousedních pozemků na komunikaci (§ 10 zákona č. 13/1997 Sb.),
 22. vydává povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku na něm nebo na mostním objektu (§ 25 a 36 zákona č. 13/1997 Sb.),
 23. na úseku dopravy projednává odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí, které vydaly Úřady městských obvodů
 24. stanovuje užití dopravních značek a dopravního zařízení po předchozím písemném stanovisku dopravního inspektorátu Policie ČR (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích),
 25. pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel
  (§79 odst.1 písm. j zákona č. 361/2000 Sb.),
 26. provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 27. vykonává státní odborný dozor nad silnicemi a místními komunikacemi, provozování městské autobusové dopravy a taxislužby, provozování drážní dopravy včetně řízení o pokutách  (§ 41 a 42 zákona
  č. 13/1997 Sb., § 34 a 35 zákona č. 111/1994, Sb. § 50 zákona
  č. 266/1994 Sb.),
 28. vykonává supervizi nad DPmUL a.s.,

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Dařílek Dalibor, Ing.

vedoucí odboru dopravy a majetku
Č. dveří: 121
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Kurešová Eva, Bc. koordinátor investic 111 +420475271501
Rokos Rostislav odborný lesní hospodář 105 +420475271797
Tereščuková Nikola referent 122 +420475271842

Oddělení evidence majetku

Hlávka Petr, Ing. vedoucí oddělení evidence majetku 124 +420475271462
Ferklová Tereza technik 126 +420475271840
Fišer Michal referent 105 +420475271459
Hodný Jan technik 104 +420475271820
Nováková Jitka, Ing. dendrolog 119 +420475271702
Röhrlová Romana, Ing. referent 126 +420475271887
Šnoblová Martina referent 126 +420475271851
Tauterman Vlastislav, Bc., BA (Hons) ekonom 130 +420475271885
Váchal Roman, Mgr. energetik 129 +420475271331

Oddělení silničního správního úřadu

Pavelka Jan, Bc. vedoucí oddělení silničního správního úřadu 127 +420475271880
Bauerová Jana referent 113 +420475271862
Kočová Radka, Bc. referent 128 +420475271855
Machačová Monika, Bc. referent 118 +420475271861
Polívková Petra, Ing. referent 109 +420475271879
Ščerbová Lucie, Bc. referent 114 +420475271586
Vicendová Sabina, Bc. referent 109 +420475271391
Zemanová Lucie, Bc. referent 118 +420475271374

Oddělení údržby majetku

Vlček Roman vedoucí oddělení údržby majetku 116 +420475271857
Frišová Kateřina technik správy zeleně a čištění chodníků 119 +420475271461
Hamsa Ladislav provozní technik 111 +420475271455
Hon Gabriela provozní technik 110 +420475271352
Hubená Leona provozní technik 120 +420475271518
Málek Josef technik správy zeleně a čištění chodníků 117 +420475271866
Novák Pavel provozní technik 103 +420475271863
Opletal Rostislav technik 120 +420475271468
Straková Monika provozní technik 111 +420475271488
Trup Jan, Bc. provozní technik 117 +420475271466
Uličná Klára, Bc., DiS. technik 104 +420475271856