Odbor sociální péče

Činnost odboru

I.

 • komplexní zajišťování a zabezpečení odborných a specializovaných agend na úseku péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • vedení agendy správních řízení o opatření (dle § 12 odst.1 a § 13)
 • vedení agendy správních řízení o poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, s poskytováním sociální služby v DOZP a služeb v dětském domově pro děti do 3 let věku (dle § 16b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochrany dětí)
 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (dle § 47b - §47d)
 • při výkonu činností je orgán SPOD vázán Standardy kvality orgánu sociálně-právní ochrany dětí
 • ve své činnosti se zaměřuje zejména na děti:
  a) jejichž rodiče
  1. zemřeli,
  2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
  3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
  b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
  c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
  d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
  e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
  f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
  g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
  h) které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu
 • pomáhá rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytuje rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, popřípadě odborné poradenství zprostředkovává
 • řeší podněty fyzických osob, právnických osob, fyzických podnikajících osob a institucí, které se týkají porušení povinností či zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti rodiči dítěte nebo které se týkají závadného chování dítěte 
 • řeší žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho života, zdraví a dalších práv
 • navrhuje adekvátní opatření ve výchově
 • zajišťuje výkon kolizního opatrovnictví
 • sleduje dodržování a účelnost uložených výchovných opatření
 • v případě vážného ohrožení života a příznivého vývoje dítěte okamžitě podává soudu návrh na vydání předběžného opatření (podle § 76a o.s.ř.)
 • působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí, analyzuje příčiny a navrhuje adekvátní preventivní opatření 
 • účastní se přestupkových a trestních řízení vedených proti pachatelům mladším 18 let
 • navštěvuje mladistvé ve věznicích při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody
 • sleduje výkon nařízené ústavní či ochranné výchovy dítěte
 • vyhledává děti, pro které je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí
 • vyhledává fyzické osoby vhodné stát se pěstouny nebo osvojiteli
 • sleduje vývoj dítěte svěřeného do pěstounské péče nebo do péče jiné fyzické osoby než rodiče
 • poskytuje pomoc a poradenství fyzickým osobám nahrazujícím péči rodičů při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti
 • spolupodílí se na zajištění návratu dítěte, které se bez doprovodu odpovědné osoby nachází v cizině
 • činí opatření k ochraně života a zdraví dítěte-cizince, které nemá na území ČR povolený pobyt a ocitlo se bez jakékoli péče
 • vede zákonem stanovenou spisovou dokumentaci

II.

 • poskytuje odborné sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.
 • realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřené na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta (jednotlivci, rodiny, komunity, skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji)
 • zastupuje osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb
 • provádí metodickou, poradenskou a kontrolní činnost ve vztahu k městským obvodům při poskytování sociálních služeb, výkonu sociální práce a výkonu veřejného opatrovnictví
 • zajišťuje funkci protidrogového koordinátora a podílí se na aktivitách v oblasti prevence
 • zástupce odboru se účastní jednání příslušných pracovních skupin a komisí Rady města v oblasti sociálních služeb, manažerského týmu a jednání koordinačních skupin následujících cílových skupin: senioři, zdravotně postižení, dlouhodobě duševně nemocní, mentálně postižení, děti a mládež, občané v přechodné sociální krizi a nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené závislostmi, péče o prorodinnou politiku

III.

 • zajišťuje agendu úhrad za stravu a za péči u dětí umístěných v DOZP na základě rozhodnutí soudu
 • zajišťuje agendu ustanovení zvláštního příjemce pro účely dávek důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění    sociálního zabezpečení
 • vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu
 • pro registrovaná zdravotnická zařízení a ordinace praktických lékařů je zabezpečována distribuce tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky a zajišťován výkon specializovaných agend v oblasti zdravotnictví
 • účastní se připomínkového řízení k novým právním předpisům a navrhuje jejich změnu, doplnění
 • zpracovává návrh rozpočtu a navrhuje rozdělení účelově vázaných dotací
 • zajišťuje činnosti spojené s koncepcí, rozvojem a spolupráce v oblasti sociální péče včetně koordinace projektů a koordinace procesu komunitního plánování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním – tj. činností na podporu rodiny a svépomocných aktivit
 • zajišťuje agendu vyhlašování dotačních titulů v oblasti sociálních služeb, seniorských aktivit a Fondu Rady města (pro sociální oblast) v rámci své působnosti – zpracování a vyhlášení dotačních programů v jednotlivých oblastech, vypracování jednotlivých formulářů, kontrola a zpracování žádostí uchazečů, projednává žádosti v rámci příslušných komisí RM, příprava a uzavírání smluv o poskytnutí dotace, zveřejňování veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb. a č. 340/2015 Sb., zveřejňování údajů v registru de-minimis, kontrola vyúčtování jednotlivých schválených dotací ve všech oblastech
 • koordinuje proces plánování a realizace v oblasti bytové politiky města
 • organizačně a administrativně zajišťuje činnost Rady seniorů a koordinuje činnosti Rady seniorů a jednotlivých seniorských klubů
 • ve spolupráci s dalšími orgány koordinuje kontrolu ubytoven na území města Ústí nad Labem
 • administrativně zajišťuje a následně vydává opatření obecné povahy dle § 33d zákona č. 111/2006 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb

Oddělení odboru

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Oddělení sociální prevence

Oddělení náhradní rodinné péče

Oddělení sociální práce

Kde nás najdete

Kontaktní místo:

Odbor sociální péče
Magistrát města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem
(budova PB Centra)
Oddělení náhradní rodinné péče, 4. patro
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 5. patro
Oddělení sociální prevence, 6. patro
Oddělení sociální práce, 6. patro

Zasílací adresa:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor sociální péče
Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem

Podpora nestátních sociálních služeb

Dotační program - Poskytování dotací seniorům

Dotační program – Dotace pro osoby se zdravotním postižením

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Oddělení sociální prevence

Oddělení náhradní rodinné péče

Oddělení sociální práce

Odbor sociální péče

Jaremová Lenka, Mgr. et Bc.

vedoucí odboru sociální péče
Č. dveří: 526
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Elšíková Dagmar rozpočtář 525 +420475271721
Jeřábek Jakub, Bc. metodik sociálních služeb 604A +420475271300
Macáková Romana referent 603B +420475271739
Selingerová Dana, Ing. referent 527 +420475271503
Šmilauerová Šárka referent 606B +420475271360
Vavřičková Renata referent 606A +420475271119

Oddělení náhradní rodinné péče

Tůmová Petra, Mgr. vedoucí oddělení náhradní rodinné péče 424 +420475271730
Barešová Kristýna, Bc. sociální pracovník 415 +420475271282
Bucharová Lenka, Mgr. sociální pracovník 423 +420475271714
Dvořáková Eva, Bc., DiS. sociální pracovník 416 +420475271768
Jiskrová Lada, Mgr. sociální pracovník 421 +420475271713
Kabátníková Lenka, Bc. sociální pracovník 417 +420475271387
Neumanová Lucie, Bc. sociální pracovník 418 +420475271284
Sandmanová Jana, Dis. sociální pracovník 422 +420475271389
Sytařová Gabriela, Mgr. sociální pracovník 414 +420475271388

Oddělení sociální prevence

Bejčková Blanka, Mgr. vedoucí oddělení sociální prevence 619A +420475271390
Čepelková Iva, Mgr. kurátor pro děti a mládež 617 +420475271312
Dembická Veronika, Mgr., DiS. kurátor pro děti a mládež 609 +420475271781
Dlouhá Alena, Bc. kurátor pro děti a mládež 618 +420475271301
Hamalčíková Lucie, Mgr. kurátor pro děti a mládež 614 +420475271313
Chalupová Pavla, Bc. kurátor pro děti a mládež 612 +420475271310
Martincová Ivana, Bc. kurátor pro děti a mládež 613 +420475271311
Martincová Nikola, Bc. kurátor pro děti a mládež 615 +420475271314
Pšeničková Martina, Bc. kurátor pro děti a mládež 616 +420475271316
Savková Gabriela, Bc. kurátor pro děti a mládež 610 +420475271315
Váňová Monika, Bc. kurátor pro děti a mládež 611 +420475271279

Oddělení sociální práce

Bendová Ivana, Mgr. vedoucí oddělení sociální práce 600 +420475271760
Bennettová Jana, Bc., DiS. kurátor pro dospělé 603A +420475271309
Fišerová Dana, Bc. sociální pracovník 620 +420475271305
Kamínková Petra, Bc., DiS. sociální pracovník 619C +420475271306
Morávková Petra, Mgr. sociální pracovník 602 +420475271304
Stránská Jitka, DiS. sociální pracovník 619B +420475271252
Šteinerová Alena, Bc. kurátor pro dospělé 621 +420475271317
Štěrbová Andrea, DiS. sociální pracovník 601 +420475271139

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Černá Pavla, Mgr., DiS. vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí 501 +420475271734
Altmanová Andrea, Mgr. sociální pracovník 519 +420475271715
Balšánková Jitka, Mgr. sociální pracovník 506 +420475271736
Boťa Aleš, Mgr. sociální pracovník 512 +420475271790
Danišová Markéta, Mgr. sociální pracovník 523 +420475271729
Dobešová Andrea, Bc., DiS. sociální pracovník 518 +420475271794
Hyhlanová Ludmila, Bc. sociální pracovník 511 +420475271728
Illešová Jitka, Mgr. sociální pracovník 521 +420475271783
Kernerová Sabina, Mgr. sociální pracovník 520 +420475271731
Křížová Dana, Bc. sociální pracovník 510 +420475271810
Kukla Matěj, Bc. sociální pracovník 509 +420475271726
Láchová Veronika, Bc. sociální pracovník 508 +420475271719
Machková Monika referent 502 +420475271733
Malinovská Monika referent 500 +420475271784
Mitscherlingová Věra, Mgr. sociální pracovník 504 +420475271735
Ocásková Lucie, Bc., DiS. sociální pracovník 517 +420475271386
Pokorná Daniela, Mgr., DiS. sociální pracovník 522 +420475271727
Tautermanová Blanka, Bc. sociální pracovník 517 +420475271716
Vlková Alena, Bc. sociální pracovník 503 +420475271725
Vukadinovičová Suzana, Mgr. sociální pracovník 507 +420475271718
Wagner Kateřina, Bc. sociální pracovník 418 +420475271281
Zelenka Tomáš, Bc. sociální pracovník 516 +420475271717

 

Odbor sociální péče Magistrátu města Ústí nad Labem sídlí na adrese: Mírové náměstí 37 (budova PB Centra), Ústí nad Labem.
(pozn.: první číslice u čísla dveří = číslo patra, kde se kancelář nachází)

Další informace

Na území okresu Ústí nad Labem jsou 3 pověřené obecní úřady II.stupně (Libouchec,Velké Březno a Ústí nad Labem) a 1 pověřená obec III.stupně (Magistrát města Ústí nad Labem)  ten se člení na 4 městské obvody (město,Severní Terasa, Neštěmice, Střekov). Úřady městských obvodů (dále jen ÚMO) mají kompetence stanovené obecně závaznou vyhláškou - Statutem. Odbor je metodicky řídí  a je odvolacím a kontrolním orgánem ÚMO:

Nadřízený správní úřad

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel: + 420 475 657 111
e-mail: urad@kr-ustecky.cz
odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedoucí odboru p. Ing. Petra Lafková

Nadřízené ministerstvo

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
tel: + 420 221 921 111
e-mail: posta@mpsv.cz

 7. Komunitní plán péče ORP Ústecko na roky 2023 - 2026

 Bytová koncepce městaKrizové byty

 • Celkové náklady projektu: 3.514.522,34 Kč
 • Dotace v Kč: 1.000.000,- Kč - 50%
 • Celkové financování MmÚ: 2.514.522,34 Kč
 • Doba realizace projektu: 1. 3. 2019 – 30. 6. 2021
 • Kontaktní osoba: Ing. Barbora Džuganová, e-mail: barbora.dzuganova@mag-ul.cz

Popis projektu: Účelem projektu je rekonstrukce malometrážních bytů včetně pořízení základního vybavení, využívaných především Odborem sociálních služeb (od 1.7.2021) a Odborem sociálních věcí. Krizový byt je služba pro ženy nebo osamělé rodiče s dětmi. V rámci této služby je poskytováno okamžité ubytování pro ženy nebo osamělé rodiče s dětmi v krizi (například fyzické nebo psychické týrání, hádky, rodinné nebo manželské konflikty, náhlá ztráta bydlení, rozvod, nečekané životní situace aj.). Jednou z podmínek užívání krizového bytu je spolupráce klientů v rámci odborného sociálního poradenství, krizové intervence, zprostředkování kontaktu s jinými institucemi aj. Tato poradenství zajišťuje Odbor sociálních služeb a Odbor sociálních věcí věcí Magistrátu města Ústí nad Labem. Základní pobyt je na 7 dní, maximálně však 3 měsíce. Úlohou krizového bytu je poskytnout podporu osobám s dětmi a osobám v nouzi, které se ocitly v momentální obtížné situaci, těmto osobám pomoci řešit nastalou svízelnou situaci ve spolupráci s Odborem sociálních služeb a Odborem sociálních věcí. Cílem krizového bytu je motivovat ubytované osoby k řešení své nepříznivé sociální situace, minimalizovat závislost ubytovaných na sociálních službách, poskytovat ubytování pouze na nezbytně dlouhou dobu, za předpokladu intenzivní sociální práce.

Projekt podpořen Fondem Ústeckého kraje/ KÚ ÚK

www.kr-ustecky.cz