Dotace

Statutární město Ústí nad Labem každoročně prostřednictvím Odboru kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem vyhlašuje Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním ve městě Ústí nad Labem.
Dotační program je primárně zaměřen na přímou podporu poskytovatelů sociálních služeb (registrovaných dle zákona o sociálních službách) a podporu neregistrovaných služeb poskytujících služby doplňující a návazné, a to především s dlouhodobým charakterem a s celoročním provozem.
Podpora sociální oblasti ve Statutárním městě Ústí nad Labem vychází z potřeby zachování stávající komplexní sítě poskytovatelů sociálních služeb a případně z potřeby jejich rozvoje. Podkladem pro směřování dotačních prostředků Statutárního města Ústí nad Labem do sociální oblasti je platný Komunitní plán péče města Ústí nad Labem.

V rámci dotačního programu jsou vyhlašovány celkem 3 dotační tituly:

  • pro registrované poskytovatele sociálních služeb na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • na celoroční činnost a provoz pro právnické osoby, které působí v oblasti podpory rodiny a zajišťují služby a aktivity, které doplňují sociální služby, či na ně navazují
  • na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociálně zdravotní sféře, které doplňují sociální služby, či na ně navazují.


O dotace mohou žádat nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, právnické osoby zajišťující činnosti v oblasti podpory rodiny a subjekty zaměřené na svépomocné aktivity v sociální sféře. Konkrétní podmínky Dotačního programu jsou zpracované v „Zásadách dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním“ na daný rok (viz „Formuláře ke stažení“).

Případné informace k dotačnímu programu na daný rok lze získat
na telefonních číslech: 475 271 119, 475 271 360

Přehled poskytnutých dotací >>>