Rada seniorů

Rada města Ústí nad Labem na svém jednání dne 25.3.2024 usnesením č. 1073/39R/24 jmenovala Městskou radu seniorů ve složení:

 • Předsedkyně Městské rady seniorů: PeadDr. Čelišová Květoslava          
 • Členové Městské rady seniorů:
  • Jarmila Pernerová – Svaz tělesně postižených
  • Ludmila Husáková – Spolek aktivních seniorů
  • Ing. Karla Audiová – Klub seniorů Spolchemie
  • Jiří Dospěl – Klub důchodců Loko depa Ústí nad Labem
  • Eva Živnůstková – Ústecký Arcus, z. s.
  • Zdeňka Lichtensteinová – Společnost Parkinson, z. s.
  • Ing. Vlasta Mrázková – Bridžový klub
  • Jaroslava Vogelová – Spolek ústeckých seniorů
 • Tajemnice Městské rady seniorů: Mgr. Lenka Jaremová, OSP
  Velká Hradební 8
  401 00 Ústí nad Labem
  E-mail: lenka.jaremova@mag-ul.cz
  Tel.: +420 475 271 255

Funkční období Městské rady seniorů jako poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem se stanovuje od 1.5.2024 do 1.5. 2026.

Městská rada seniorů zasedá jednou měsíčně. Cílem Městské rady seniorů jsou doporučení adresovaná Radě města Ústí nad Labem směřující k aktivnímu životu seniorů, zejména společenskému, kulturnímu, vzdělávacímu, ale i sportovnímu a k vytváření podmínek pro zdravé stárnutí a důstojné stáří. Rovněž sestavuje a schvaluje harmonogram akcí v Domě kultury na každý měsíc.

 Harmonogram akcí na Duben 2024

Od ledna 2016 se začali v restauraci Domu kultury (DK) a přilehlém klubu Káčko setkávat senioři z různých seniorských organizací našeho města. V lednu a únoru byla návštěvnost kolem 1 500 seniorů za měsíc, v měsíci březnu rekordních 1 900 seniorů. Aktivity si senioři řídí a připravují sami, kromě tréninků paměti, které se konají každou středu. Senioři si rovněž chodí každou středu zacvičit a i toto cvičení si řídí sami. Harmonogram akcí na každý měsíc schvaluje Rada seniorů, která má po jednom zástupci z každého seniorského klubu. Harmonogram je vyvěšen na vstupních dveřích restaurace DK a bude zveřejňován i v Městských novinách a na webových stránkách města (viz harmonogram). Všechny výše zmíněné aktivity jsou zcela bezplatné. Prostory jsou určeny všem seniorům. Tedy organizovaným spolkům, ale i skupinám, které nikde organizované nejsou.
V rámci programu prevence kriminality Městská policie Ústí nad Labem uspořádala pro seniory několik bezpečnostních přednášek. V březnu to byla například přednáška pro Svaz tělesně postižených na téma „Sebeobrana lidí s tělesným postižením“. Svaz důchodců ČR zde také v březnu uspořádal oslavu MDŽ nebo akci s názvem „Vítání jara“. Klub seniorů Spolchemie si zde pravidelně pořádá přednášky s promítáním. Každý klub má svoje aktivity i mimo DK, ať už jsou to zájezdy, výlety apod. Někteří senioři jsou členy i několika klubů, jiným stačí jen přijít a posedět si u kávy a popovídat si.
Jedním z cílů města je propojovat generace. Budeme se snažit společně s DDM realizovat společné projekty. Dům dětí a mládeže poskytl malířskému kroužku seniorů zázemí ve svém ateliéru. Všichni si tuto spolupráci velmi pochvalují. Malířky se tak scházejí každé úterý od 10 hodin. Pěvecký kroužek pak každý čtvrtek od 10 hodin v restauraci DK.
Během měsíce ledna se například do Svazu důchodců ČR přihlásilo více než sto nových členů, do klubu důchodců Loko depa Ústí o polovinu méně. Novým členům se kluby nebrání a město naopak vítá, že má nyní prostřednictvím Rady seniorů možnost oslovit širší základnu aktivních seniorů a že má zpětnou vazbu. Spoluúčast na různých aktivitách, nebo jen setkávání se a popovídání je pro seniory ta nejlepší prevence sociálního vyloučení.
Organizace aktivních seniorů jsou svépomocné skupiny, které si programy trávení volného času vytváří samy. Město pouze poskytlo prostory a pomáhá s koordinací.
Pokud se mezi Vámi najde někdo, kdo by měl zájem vést jakýkoliv kroužek, neváhejte a kontaktujte tajemnici Rady seniorů Mgr. Lenku Jaremovou (viz kontakt). Každá další aktivita je vítána. Svoje nápady můžete také směřovat na Radu seniorů, která zasedá každý měsíc na Magistrátu města Ústí nad Labem nebo přímo na tajemnici Rady seniorů Mgr. Lenku Jaremovou, která je Radě seniorů předá k projednání.