Syndrom CAN

 • Syndrom CAN = týrané, zanedbávané, zneužívané dítě
 • Jedná se o jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé konání rodičů nebo jiných osob vůči dítěti, které poškozuje jeho tělesný, duševní stav a vývoj, případně způsobuje jeho smrt
 • Mezi základní formy syndromu CAN patří fyzické týrání, psychické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, systémové týrání, sekundární viktimizace, Münchausenův syndrom by proxy (v zastoupení)
 • Každé dítě, které je tělesně nebo duševně týrané či zneužívané, které se ocitlo bez potřebné péče nebo jehož život, zdraví či příznivý vývoj jsou ve vážném ohrožení, má právo na pomoc.
 • náš právní řád upravuje všeobecné právo a povinnost oznámit příslušnému orgánu podezření na porušení práv dítěte a spáchání trestného činu vůči dítěti.
 • Každá fyzická osoba, která se dozví o týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte nebo má důvodné podezření na porušování práv a zájmů dítěte, má právo upozornit na tuto skutečnost kterýkoliv orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Oznámení může učinit v jakékoliv formě – osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem. Na základě přijetí takového oznámení mají pracovníci OSPOD povinnost prověřit situaci dítěte a posoudit, jaká opatření je nezbytné na ochranu dítěte přijmout. Pracovníci OSPOD jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti osoby, která na ohrožení dítěte upozornila, pokud je samotný oznamovatel povinnosti mlčenlivosti písemně nezprostí.
 • Každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví o tom, že byl na dítěti spáchán trestný čin týrání svěřené osoby, obchodování s lidmi, pohlavního zneužití nebo zneužití dítěte k výrobě pornografie nebo že se někdo těchto trestných činů na dítěti dopouští, má povinnost tuto skutečnost bezodkladně oznámit orgánu Policie ČR nebo státnímu zastupitelství anebo jinak překazit spáchání takového trestného činu. Pokud tuto oznamovací povinnost nesplní, může být trestně stíhán a postižen za trestný čin nepřekažení trestného činu nebo neoznámení trestného činu.
 • Trestný čin týrání svěřené osoby zahrnuje všechny formy fyzického nebo psychického týrání, kterého se dopouští rodič nebo jiná osoba zajišťující péči o dítě. Pro vznik trestnosti tohoto jednání se nevyžaduje jeho soustavnost ani přítomnost zjevných následků na zdraví dítěte.
 • Trestný čin obchodování s lidmi zahrnuje případy, ve kterých pachatel zláká, dopraví, zadržuje nebo vydá dítě jinému za tím účelem, aby bylo zneužito zejména k pohlavnímu styku nebo jiným formám sexuálního zneužívání anebo k odběru orgánů z těla dítěte.
 • Trestného činu pohlavního zneužití se dopustí ten, kdo vykoná soulož s dítětem mladším 15 let nebo se dopustí jiného sexuálně motivovaného jednání vůči dítěti mladšímu 15 let.
 • Trestnými činy zneužití dítěte k výrobě pornografie jsou případy, kdy pachatel najme, přiměje, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla.

Bližší informace dostupné v 5. patře Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru sociální péče – oddělení sociálně - právní ochrany dětí, Mírové náměstí 37 (budova PB Centra), Ústí nad Labem.