Sociální práce na úřadech městských obvodů v Ústí nad Labem

Kde vyřídíte

Úřady městských obvodů, na sociálních odděleních či úsecích
Oprávněn jednat je sociální pracovník sociálního oddělení či úseku jednotlivých úřadů městských obvodů v Ústí nad Labem

Kde nás najdete

Základní informace k sociální práci

 • Občan - klient, který potřebuje pomoc a podporu řešit svoji vzniklou nepříznivou situaci, se obrátí na sociálního pracovníka
 • Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, bydlení, nízkého příjmu, dluhu, nemoci, zdravotního postižení, závislostí např. na návykových látkách, alkoholu apod.
 • Občan - klient se osobně či telefonicky dostaví či obrátí na odbor sociálních věcí a pověření pracovníci mu poskytnou potřebné informace a základní a odborné poradenství.
 • V případě osobní návštěvy na úřadě průkaz totožnosti. Doložení a předložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.
 • Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.
 • Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 • Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Sociální pracovník může pomoci občanovi – klientovi v různých oblastech podpory a pomoci

 • poskytuje poradenství v jednotlivých dávkových systémech - např. dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky důchodového a nemocenského pojištění
 • poskytuje administrativní pomoc při vyplňování žádostí o různé typy dávek
 • poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu vazby
 • poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů
 • pomáhá řešit problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení (hledání vhodného dalšího bydlení, doprovod při jednání s majiteli či správci bytů)
 • pomáhá při orientaci a výběru vhodné sociální služby (např. domovy pro seniory či zdravotně postižené osoby, pečovatelská služba, azylové domy apod.)
 • pomáhá při překonávání překážek v souvislosti s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc se sestavením životopisu, nasměrování na vhodnou agenturu práce či organizace se zabývající zaměstnaností různých cílových skupin občanů),
 • poskytuje poradenství a kontakty v oblasti dluhové problematiky a poskytuje asistenci při řešení finančních problémů s věřiteli či exekutory, sjednávání splátkového kalendáře

Sociální pracovník sociálního oddělení či úseku jednotlivých úřadů městských obvodů Ústí nad Labem pracuje s cílovými skupinami občanů – klientů

 • rodinami s dětmi
 • osobami nezaměstnanými a osobami s materiálními problémy
 • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
 • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby
 • osobami, které žijí rizikovým způsobem života
 • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • imigranty

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Městské obvody v  Ústí nad Labem – Město, Severní Terasa, Střekov, Neštěmice, jako územní samosprávné celky, byly vytvořeny v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, a v souladu s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města ústí nad Labem č. 4/2012 Statut Statutárního města ústí nad Labem.

Sociální pracovník se ve své činnosti řídí těmito zákony

 • zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.