Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Jaké jsou podmínky a postup

 • Příslušný obecní úřad ustanovuje zvláštního příjemce se souhlasem poživatele důchodu (popř. jeho zákonného zástupce) v případě, že občan nemůže z vážných důvodů výplatu této dávky přijímat nebo by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat. Pro ustanovení zvláštního příjemce důchodu musí být splněny podmínky ustanovení § 118 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Oprávněný příjemce důchodu podává žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. V žádosti uvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena a důvody žádosti. Dalšími osobami se myslí: jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo navrhovaný zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění.
 • V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost sám podat, může ji podat i osoba, která bude ustanovena zvláštním příjemcem důchodu. V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného, je však třeba doložit vyjádření lékaře o neschopnosti přebírat důchod.
 • Zvláštní příjemce se zavazuje důchod přijímat, hospodařit s ním ve prospěch oprávněné osoby a předkládat úřadu na výzvu ve stanovené lhůtě písemné vyúčtování vyplaceného důchodu.
 • Magistrát města Ústí nad Labem rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven,
  zjistí-li, že zvláštní příjemce neplní své povinnosti a dávku nepoužívá ve prospěch nebo podle pokynů oprávněného
 • V případě, že občan není schopen do budoucna kromě přebírání důchodu také samostatně jednat a činit jiné (právní) úkony je vhodné se obrátit na Okresní soud v Ústí nad Labem s návrhem na posouzení způsobilosti daného občana k právním úkonům.

Co k tomu potřebujete

· Platný průkaz totožnosti žadatele a oprávněné osoby

 • Odborný lékařský posudek o zdravotním stavu dosavadního příjemce (v případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost sám podat).
 • Občan s trvalým či faktickým pobytem na území města Ústí nad Labem
 • Právnická osoba pověřovací a zřizovací listinu.
 • Podnět o ustanovení zvláštního příjemce důchodu přijme pověřený pracovník, který v dané věci poskytne veškeré potřebné informace.

Podle kterého právního předpisu se postupuje a další související předpisy

 • Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /§ 64/

Kde a s kým řešit zvláštního příjemce

 • Odbor sociální péče
  Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem
  6. patro, kancelář č. 603B, telefon 475271739
 • Zastupující kancelář č. 604B (6. patro), telefon 475271300

Bližší informace: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociální péče, Mírové náměstí 37 (budova PB Centra, 6. patro), Ústí nad Labem.