Dítě zanedbávající povinnou školní docházku (záškoláctví)

  • Kurátoři pro děti a mládež poskytují sociálně-právní ochranu dětem zanedbávajícím povinnou školní docházku (př. dítě úmyslně školu nenavštěvuje, dítě školu nenavštěvuje s vědomím rodičů, aniž by k tomu mělo oprávněný důvod), pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dítěte nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dítěte.
  • Při řešení zanedbávání povinné školní docházky kurátoři pro mládež jednají s dítětem a jeho rodičem nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte. Pokud je dítě schopno formulovat své vlastní názory, má právo se pro účely sociálně-právní ochrany svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.
  • Podnět k řešení zanedbávání povinné školní docházky podává nejčastěji škola, které je nezletilé dítě žákem.
  • Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je každý oprávněn poukázat na závadné chování dětí jejich rodiče. Může také o závažných problémech v chování dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany (osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem). Pracovníci jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti osoby, která na situaci dítěte upozornila, pokud je samotný oznamovatel povinnosti mlčenlivosti písemně nezprostí.

Více informací k neplnění povinné školní docházky a o sociálně-právní ochraně dětí

Pokud jste obdrželi pozvánku k jednání

  • Dostavte se společně s dítětem v navrhovaném termínu nebo si včas telefonicky sjednejte náhradní termín. Na jednání si vezměte písemnosti, které jsou uvedeny v pozvánce.
  • Při prvotním jednání je vždy požadován občanský průkaz rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte a rodný list dítěte. V pozvánce bude uvedeno, jaké další doklady je třeba předložit.
  • Při jednání bude upřesněno, jestli se situace Vašeho dítěte týká dalších osob nebo institucí. Vždy se vychází z konkrétní situace dítěte a jeho rodiny.
  • Je očekávána a požadována aktivní spolupráce rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte s určeným kurátorem pro mládež. Spolupráce, předložení listin a dalších dokladů a poskytnutí nezbytných informací, jsou-li třeba pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, je zákonnou povinností dle odst. 2 § 53 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Poučení rodiče k sociálně-právní ochraně dětí

Kurátor pro děti a mládež postupuje zejména v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality

Bližší informace dostupné v 6. patře Magistrátu města Ústí nad Labem,
Odboru sociální péče, oddělení sociální prevence – kurátoři pro děti a mládež,

Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem.