Dítě je ve výchovném ústavu nebo v dětském domově

 • Výchovné ústavy a dětské domovy jsou školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
 • Ústavní výchova je opatření, které soud může nařídit, jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné důvody, pro které rodiče dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit. Učiní tak zejména tehdy, kdy předchozí opatření nevedla k nápravě. Soud přitom vždy zvažuje, zda není na místě dát přednost svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby.
 • Ochranná výchova je jedním z ochranných opatření dle trestního zákoníku, upravuje ji zákon o soudnictví ve věcech mládeže.

Více informací

 • Dokumenty ke stažení
 • Po dobu výkonu ústavní a ochranné výchovy je dítěti a jeho rodičům vždy poskytována sociálně-právní ochrana dětí.
 • Kurátor pro mládež jedná s dítětem a jeho rodičem nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, včetně zaměstnanců ústavních zařízení (př. výchovné ústavy, dětské domovy).
 • Pokud je dítě schopno formulovat své vlastní názory, má právo se pro účely sociálně-právní ochrany svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.
 • Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je každý oprávněn poukázat na závadné chování dětí jejich rodiče. Může také na problémy v chování dítěte upozornit orgán sociálně-právní ochrany (osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem). Pracovníci jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti osoby, která na chování dítěte upozornila, pokud je samotný oznamovatel povinnosti mlčenlivosti písemně nezprostí.
 • Postup závisí na konkrétní situaci dítěte a jeho rodiny včetně posouzení naléhavosti přijmout opatření k ochraně zájmů dítěte. Podrobné informace budou sděleny při osobním jednání.

Je-li vaše dítě umístěno ve výchovném ústavu nebo v dětském domově spolupracujte s kurátorem pro děti a mládež, jednáte v zájmu vašeho dítěte. Je to současně vaše zákonná povinnost dle odst. 2 § 53 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jste obdrželi pozvánku k jednání

 • Dostavte se v navrhovaném termínu nebo si včas telefonicky sjednejte náhradní termín. Na jednání si vezměte písemnosti, které jsou uvedeny v pozvánce.
 • Při jednání bude upřesněno, jestli se situace Vašeho dítěte týká dalších osob nebo institucí. Vždy se vychází z konkrétní situace dítěte a jeho rodiny.
 • Je očekávána a požadována aktivní spolupráce rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte s určeným kurátorem pro mládež. Spolupráce, předložení listin a dalších dokladů a poskytnutí nezbytných informací, jsou-li třeba pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, je zákonnou povinností dle odst. 2 § 53 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Poučení rodiče k sociálně-právní ochraně dětí

Kurátor pro děti a mládež postupuje zejména v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality

Bližší informace dostupné v 6. patře Magistrátu města Ústí nad Labem,
Odboru sociální péče, oddělení sociální prevence – kurátoři pro děti a mládež,
Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem