Dítě se dopustilo protiprávního jednání (přestupku, trestné činnosti)

 • Za dítě je považována nezletilá osoba. Protiprávní jednání (přestupky, trestné činy a činy jinak trestné) páchané dítětem je pokládáno za velmi závažný problém v chování. Poškozuje nejen osobu dítěte, ale i společnost, neboť se jedná o porušování zákonů a ohrožování lidských hodnot.
 • Protiprávní jednání dětí
  • Děti mladší 15 let - čin jinak trestný.
  • Děti 15 až 18 let - přestupek (méně závažné protiprávní jednání) a provinění (= trestný čin spáchaný mladistvým).
 • V souvislosti s podezřením, že dítě se dopustilo protiprávního jednání, jsou kurátoři pro děti a mládež v kontaktu s dítětem a jeho rodičem nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte. Provázejí děti v průběhu přestupkového a trestního řízení. Poskytují preventivní a poradenskou činnost rodině, doporučují spolupráci s dalšími institucemi, např. za účelem zmírnění dopadu protiprávní jednání dítěte, změny chování dítěte. Navrhují a přijímají vhodná opatření. Bližší informace (př. o postupech, procesních otázkách, možných sankcích za spáchané skutky) získáte při osobním jednání s kurátorem pro děti a mládež.
 • Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je každý oprávněn poukázat na závadné chování dětí jejich rodiče. Může také o závažných problémech v chování dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany (osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem). Pracovníci jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti osoby, která na situaci dítěte upozornila, pokud je samotný oznamovatel povinnosti mlčenlivosti písemně nezprostí.

Více informací

Pokud jste obdrželi pozvánku k jednání

 • Dostavte se společně s dítětem v navrhovaném termínu nebo si včas telefonicky sjednejte náhradní termín. Na jednání si vezměte písemnosti, které jsou uvedeny v pozvánce.
 • Při prvotním jednání je vždy požadován občanský průkaz rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte a rodný list dítěte. V pozvánce bude uvedeno, jaké další doklady je třeba předložit.
 • Při jednání bude upřesněno, jestli se situace Vašeho dítěte týká dalších osob nebo institucí. Vždy se vychází z konkrétní situace dítěte a jeho rodiny.
 • Je očekávána a požadována aktivní spolupráce rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte s určeným kurátorem pro děti a mládež. Spolupráce, předložení listin a dalších dokladů a poskytnutí nezbytných informací, jsou-li třeba pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, je zákonnou povinností dle odst. 2 § 53 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Poučení rodiče k sociálně-právní ochraně dětí

Kurátor pro děti a mládež postupuje zejména v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality

Bližší informace dostupné v 6. patře Magistrátu města Ústí nad Labem,
Odboru sociální péče, oddělení sociální prevence – kurátoři pro děti a mládež,
Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem.