Výdej lékařských tiskopisů s modrým pruhem

Dle vyhlášky 54/2008 Sb. o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, zabezpečují místně příslušné obecní úřady s rozšířenou působností u smluvně zajištěného výrobce výrobu a distribuci těchto tiskopisů.

Distribuce receptů a žádanek na omamné látky

  • lékař buď telefonicky, nebo osobně objedná příslušný počet receptů (nebo žádanek) a domluví si termín převzetí
  • pracovnice OSV připraví objednávku, dodací list, recepty (žádanky) a pokladní doklad o zaplacení.
  • při osobní návštěvě lékař, nebo jiná pověřená osoba (pověření lékaře se jménem pověřené osoby a č. občanského průkazu) na místě podepíše objednávku, podepíše dodací list (obsahuje název zařízení, IČZ, osobu, která recepty přebírá, čísla receptů (žádanek), počet kusů a celkovou cenu)
  • lékař nebo pověřená osoba s sebou musí mít kopii registrace, razítko, občanský průkaz.
  • Lékař převezme recepty (žádanky), obdrží jeden dodací list a doklad o zaplacení.

Bližší informace dostupné v 5. patře Magistrátu města Ústí nad Labem, Odbor sociálně-právní ochrany dětí, Mírové náměstí 37 (budova PB Centra), Ústí nad Labem.