Dítě užívá alkohol nebo jiné návykové látky

Alkohol a jiné návykové látky (př. nikotin, marihuana, pervitin, léky) mají psychoaktivní účinky. Jejich užívání může vést k závislosti a působit vážné problémy.
Během dospívání dochází k tělesným a duševním změnám a také k vytváření nových sítí mozkových buněk. Jen mírné poškození paměti a schopnosti učení působením alkoholu nebo jinými návykovými látkami vede k horším studijním a později pracovním výsledkům. Zhoršená paměť a schopnost se učit není jediným rizikem, k dalším patří úrazy, otravy, trestná činnost atd.
Hrozbou jsou rovněž tzv. novodobé nelátkové závislosti, např. na internetu, na mobilních telefonech.

Více informací

  • Dokumenty ke stažení
  • Při řešení problémů závislostního chování u dětí jedná kurátor pro mládež s dítětem a jeho rodičem nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte. Pokud je dítě schopno formulovat své vlastní názory, má právo se pro účely sociálně-právní ochrany svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.
  • Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je každý oprávněn poukázat na závadné chování dětí jejich rodiče. Může také na problémy v chování dítěte upozornit orgán sociálně-právní ochrany (osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem). Pracovníci jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti osoby, která na chování dítěte upozornila, pokud je samotný oznamovatel povinnosti mlčenlivosti písemně nezprostí.
  • Postup závisí na konkrétní situaci dítěte a jeho rodiny včetně posouzení naléhavosti přijmout opatření k ochraně zájmů dítěte. Podrobné informace budou sděleny při osobním jednání.

Pokud jste obdrželi pozvánku k jednání

  • Dostavte se společně s dítětem v navrhovaném termínu nebo si včas telefonicky sjednejte náhradní termín. Na jednání si vezměte písemnosti, které jsou uvedeny v pozvánce.
  • Při prvotním jednání je vždy požadován občanský průkaz rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte a rodný list dítěte. V pozvánce bude uvedeno, jaké další doklady je třeba předložit.
  • Při jednání bude upřesněno, jestli se situace Vašeho dítěte týká dalších osob nebo institucí. Vždy se vychází z konkrétní situace dítěte a jeho rodiny.
  • Je očekávána a požadována aktivní spolupráce rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte s určeným kurátorem pro mládež. Spolupráce, předložení listin a dalších dokladů a poskytnutí nezbytných informací, jsou-li třeba pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, je zákonnou povinností dle odst. 2 § 53 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Poučení rodiče k sociálně-právní ochraně dětí

Kurátor pro děti a mládež postupuje zejména v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality

Bližší informace dostupné v 6. patře Magistrátu města Ústí nad Labem,
Odboru sociální péče, oddělení sociální prevence – kurátoři pro děti a mládež,

Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem.