Soudní řízení

Při soudních řízeních soud nezletilému dítěti ustanovuje kolizního opatrovníka. Obvykle se jedná o OSPOD. Místní příslušnost soudu k projednání návrhu na úpravu péče a výživy se řídí faktickým, nikoliv trvalým místem pobytu nezletilého dítěte. Místně příslušným soudem je Okresní soud v Ústí nad Labem, odvolacím soudem je Krajský soud v Ústí nad Labem. Návrhy, týkající se opatrovnického řízení se na podatelnu soudu podávají obvykle ve 4 vyhotoveních.

V rámci opatrovnického řízení se u soudu projednává

 • úprava péče a výživy pro dobu do rozvodu a pro dobu po rozvodu,
 • úprava styku dítěte s rodičem, jemuž dítě nebylo svěřeno do péče,
 • změna péče a výživy,
 • stanovení, určení, zvýšení, snížení, zrušení výživného pro nezletilé dítě,
 • určení nebo popření otcovství,
 • schválení právního jednání za nezletilé dítě,
 • nařízení soudního dohledu nad výchovou dítěte,
 • nařízení ústavní výchovy,
 • svěření dítěte do zařízení,
 • zbavení, omezení, pozastavení rodičovské odpovědnosti,
 • svěření dítěte jiné fyzické osobě,
 • svěření dítěte do pěstounské péče,
 • osvojení dítěte.

Bližší informace dostupné v 5. patře Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru sociální péče – oddělení sociálně - právní ochrany dětí, Mírové náměstí 37 (budova PB Centra), Ústí nad Labem.