Sociální politika

 

Město Ústí nad Labem netvoří pouze domy, ulice, parky, podniky a řeka Labe. Město jsou především jeho občané a právě proto považujeme za nesmírně důležité soustředit sociální politiku na obyvatele města.
Sociální politika musí kopírovat populační trendy ve městě, poskytovat adekvátní prostor pro realizaci účinných opatření zacílených na zlepšení životních podmínek lidí. V Ústí nad Labem existuje několik trendů. Mezi hlavní trendy patří stárnutí populace, nezaměstnanost, patologické jevy spojené s nezaměstnaností a vyloučené lokality. Dochází k přirozenému stárnutí populace, zároveň k odchodu mladých produktivních lidí z města a zvyšující se nezaměstnanost. Akutně vnímáme potřebu na tento trend reagovat i prostřednictvím městské politiky.
Podpora nejohroženější věkové skupiny, kterými jsou obyvatelé 55+ a široké spektrum mladých lidí, rodin s malými dětmi, kteří zaručí pokračující rozvoj našeho města.
Základní vize Statutárního města Ústí nad Labem:

 • Ústí nad Labem by mělo nabízet kvalitní prostředí pro všechny věkové generace obyvatel a skupin občanů. Nezapomínaje na mladé lidi a rodiny s malými dětmi. Ať už se jedná o bohatý kulturní život, sportovní vyžití, trávení volného času, nebo relaxace v příjemném prostředí.
 • Město by mělo nabídnout i středně a nízkopříjmovým skupinám mladých lidí dostupné formy bydlení
 • Město by mělo mít efektivní systém pro podporu nových pracovních příležitostí s přidanou hodnotou. Nikoliv budovat pouze další obchodní a skladové plochy

Město tvoří dlouhodobou strategii, která ho připraví na stárnutí obyvatelstva. Tato strategie by měla obsahovat následující body:

 • Nabídka dostupného a odpovídajícího bydlení pro seniory
 • Využití potenciálu obyvatel v seniorském věku a zapojení seniorů do dění v jejich nejbližším okolí. Vybudování zázemí pro další aktivity seniorů. Už v tuto chvíli je důležitá podpora odlehčovacích služeb ve městě
 • Podpora zdravotní péče pro seniory. Ta by měla být dostupná každému v jeho přirozeném prostředí, ale každý, kdo to bude potřebovat, by měl mít možnost využít i pobytových forem péče. Chceme se zaměřit i na sociálně-zdravotní služby zaopatřující potřeby nevyléčitelně nemocných lidí odkázaných na institucionální péči

Součástí sociální politiky města Ústí nad Labem je i poradenská pomoc pro obyvatele v nouzi, kterou zajišťuje odbor sociální péče.

Odbor v rámci sociálních služeb:
Zajišťuje koncepční, koordinační, organizační a kontrolní činnosti v oblastech systému samosprávy a přenesené působnosti obcí se zaměřením na problematiku integrace národnostních menšin a etnik.

Koordinuje činnosti sociálních služeb a v rámci dotační politiky pomáhá s financováním sociálních služeb v Ústí nad Labem.
Spolupracuje s regionálními orgány či institucemi a na vyžádání se ujímá role komunikátora mezi konkrétním žadatelem a institucí.

Řešené problematiky

 •  bytová otázka
 •  nezaměstnanost
 • závislosti
 • integrace cizinců
 • pomoc a poradenství