Úřad práce, ztráta zaměstnání, sociální dávky

Popis situace

 • při ztrátě zaměstnání si vhodné zaměstnání zabezpečuje občan sám prostřednictvím agentur práce nebo za pomoci příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky (dále jen "Úřad práce").
 • Úřad práce zprostředkovává zaměstnání na celém území České republiky a v případech stanovených zákonem i do zahraničí
 • doba, po kterou je občan veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, se započítává jako účast na důchodovém pojištění po dobu, kdy mu náleží podpora v nezaměstnanosti a nejvýše v rozsahu tří let po dobu, kdy mu podpora v nezaměstnanosti nenáleží.
 • za uchazeče o zaměstnání je plátcem zdravotního pojištění stát
 • při ztrátě zaměstnání, pokud je občan veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, je povinen platit si své zdravotní pojištění
 • doba nezaměstnanosti, kdy není občan veden na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, se nezapočítává jako účast na důchodovém pojištění

Jakým způsobem řešit tuto životní situaci

 • pokud má občan zájem o zprostředkování zaměstnání Úřadem práce, osobně se dostaví na Úřad práce a podá si písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání.
  (Bez osobní návštěvy Úřadu práce o zprostředkování zaměstnání požádat nelze; to znamená např. dopisem, elektronickou poštou, telefonicky apod.)
 • občan podá žádost na Úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště

Podpora v nezaměstnanosti

Popis situace

 • Nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání Úřad práce, při splnění zákonem stanovených podmínek, vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti.
 • Ta slouží k finančnímu překlenutí nezbytné doby nezaměstnanosti a náleží uchazeči o zaměstnání ode dne podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Jakým způsobem řešit tuto životní situaci

 • žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti podejte osobně na krajské pobočce Úřadu práce.
 • obraťte se na příslušného poradce pro zprostředkování zaměstnání krajské pobočky Úřadu práce, v termínu daném tímto pracovníkem zprostředkování.

Rekvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání

Popis situace

 • rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.
 • za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro uplatnění fyzické osoby, která žádnou kvalifikaci dosud nezískala.
 • podat žádost může uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání na Úřadu práce
 • rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi Úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce.

Jakým způsobem řešit tuto životní situaci

 • obraťte se na poradce pro zprostředkování zaměstnání nebo poradce k rekvalifikaci v úředních hodinách na příslušné krajské pobočce Úřadu práce

Sociální dávky

Kde je vyřídíte

Formuláře

Plné znění popisu situace

 • Hmotná nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc
 • Státní sociální podpora : přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na  bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením: příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz OZP

Nepříznivou situací se rozumí

 • Pokud osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.
 • Nárok na dávky má pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky (občané České republiky) nebo mají trvalý pobyt (cizinci) na území České republiky a mají zde bydliště. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, jsou oprávněnými osobami po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu
 • Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“), a vyhláškou č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 388/2011 Sb.“)
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006 Sb.).
 • Dle správního řádu – zák. č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů