Ústavní výchova

  • Nařízení ústavní výchovy bývá posledním krokem při práci s rodinou. Návrh k soudu je podáván obvykle po dlouhodobé spolupráci s rodinou, kdy veškerá zajištěná opatření ve výchově dítěte nevedla k nápravě.
  • Ústavní výchovu nařizuje soud v případech, kdy je výchova dítěte, jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně ohrožen nebo narušen do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné důvody, pro které rodiče nemohou výchovu dítěte zabezpečit.
  • Soud přitom vždy zvažuje, zda není na místě dát přednost svěření dítěte do péče fyzické osoby.
  • Nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte (nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče) nemohou být samy o sobě důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově, pokud jsou rodiče jinak způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění dalších povinností vyplývajících z jejich rodičovské odpovědnosti.
  • Jestliže rodiče nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí na přechodnou dobu, svěří soud dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to nejdéle na dobu 6 měsíců. Na návrh je možné dobu svěření dítěte do zařízení prodloužit o dalších 6 měsíců. Celková doba by neměla přesáhnout 12 měsíců.
  • Soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, uvádí konkrétní zařízení, do kterého má být dítě umístěno. Přitom přihlíží k zájmům dítěte a k vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dbá na umístění dítěte co nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých.
  • Ústavní výchovu lze nařídit nejdéle na dobu tří let. Jestliže důvody pro nařízení ústavní výchovy stále trvají, lze její trvání i opakovaně prodloužit, vždy však nejdéle na dobu 3 let. Soud je povinen nejméně jednou za 6 měsíců přezkoumat, zda nadále trvají důvody pro nařízení ústavní výchovy nebo zda není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči.

Bližší informace dostupné v 5. patře Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru sociální péče – oddělení sociálně - právní ochrany dětí, Mírové náměstí 37 (budova PB Centra), Ústí nad Labem.