Výchovné problémy a opatření

OSPOD může rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte uložit povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud

  • nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil,
  • nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem,
  • nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, poskytovateli odborných poradenských služeb nebo mediátorem.

Výchovná opatření

V zájmu zajištění řádné výchovy dítěte může OSPOD nebo soud uložit svým rozhodnutím některé z možných výchovných opatření. Podle zákona o sociálně právní ochraně dětí je možné

  • napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě,
  • stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte,
  • uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji,
  • uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie.

Při rozhodování o výchovných opatřeních OSPOD přihlíží k tomu, že předchozí projednávání nedostatků nebo uložení povinnosti podle § 12 odst. 1 a 3 zákona o sociálně právní ochraně nevedlo k nápravě.

Vyžaduje-li to zájem dítěte a uložená výchovná opatření nevedla k nápravě, může soud dočasně odejmout dítě z péče rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte. Přitom dítěti nařídí nejdéle na 3 měsíce pobyt ve vybraném zařízení (středisku výchovné péče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo domově pro osoby se zdravotním postižením). Soud může dobu trvání tohoto výchovného opatření zcela výjimečně prodloužit, zejména v případě, že si rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, prokazatelně upravuje své poměry tak, aby mohl dítě převzít do osobní péče. Celková doba nepřetržitého trvání tohoto výchovného opatření nesmí přesáhnout 6 měsíců.

Bližší informace dostupné v 5. patře Magistrátu města Ústí nad Labem, Odbor sociální péče – oddělení sociálně - právní ochrany dětí, Mírové náměstí 37 (budova PB Centra), Ústí nad Labem.