Dítě má závažné výchovné problémy

 • Výchovné problémy u dětí můžeme označit za nevhodné, rizikové až ohrožující chování. Nejsou z pohledu běžných norem považovány za chování přijatelné a hovoříme o nich tehdy, když přetrvávají delší dobu a zvyšuje se jejich intenzita. Při řešení závažných výchovných problémů je nezbytné odhalit příčiny a je důležitá velmi intenzivní spolupráce odborníků s rodinou a dítětem.
 • Závažné výchovné problémy se mohou u dětí projevovat
  • při vzdělávání, př. záškoláctví, šikana, nerespektování autorit, drzé a vulgární chování vůči spolužákům a vyučujícím, slovní a fyzické napadání,
  • v rodině, př. útěky z domova, nerespektování dospělé autority, krádeže v rodině, násilí vůči členům rodiny,
  • jako sebeohrožující chování, které dítě směřuje proti sobě, ať už vědomě či nevědomě, př. chování inklinující k různým směrům (s jejich patologickými projevy), ortodoxní fandění, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, zneužívání návykových látek včetně alkoholu, patologické hráčství, závislost na PC, závadová parta.

Více informací

 • Dokumenty ke stažení
 • Při řešení závažných výchovných problémů dětí jedná kurátor pro děti a mládež s dítětem a jeho rodičem nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte. Pokud je dítě schopno formulovat své vlastní názory, má právo se pro účely sociálně-právní ochrany svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.
 • Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je každý oprávněn poukázat na závadné chování dětí jejich rodiče. Může také na problémy v chování dítěte upozornit orgán sociálně-právní ochrany (osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem). Pracovníci jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti osoby, která na chování dítěte upozornila, pokud je samotný oznamovatel povinnosti mlčenlivosti písemně nezprostí.
 • Postup závisí na konkrétní situaci dítěte a jeho rodiny včetně posouzení naléhavosti přijmout opatření k ochraně zájmů dítěte. Podrobné informace budou sděleny při osobním jednání.

Pokud jste obdrželi pozvánku k jednání

 • Dostavte se společně s dítětem v navrhovaném termínu nebo si včas telefonicky sjednejte náhradní termín. Na jednání si vezměte písemnosti, které jsou uvedeny v pozvánce.
 • Při prvotním jednání je vždy požadován občanský průkaz rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte a rodný list dítěte. V pozvánce bude uvedeno, jaké další doklady je třeba předložit.
 • Při jednání bude upřesněno, jestli se situace Vašeho dítěte týká dalších osob nebo institucí. Vždy se vychází z konkrétní situace dítěte a jeho rodiny.
 • Je očekávána a požadována aktivní spolupráce rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte s určeným kurátorem pro mládež. Spolupráce, předložení listin a dalších dokladů a poskytnutí nezbytných informací, jsou-li třeba pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, je zákonnou povinností dle odst. 2 § 53 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Poučení rodiče k sociálně-právní ochraně dětí

Kurátor pro děti a mládež postupuje zejména v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality

Bližší informace dostupné v 6. patře Magistrátu města Ústí nad Labem,
Odboru sociální péče, oddělení sociální prevence – kurátoři pro děti a mládež,
Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem.