Poradíme, podpoříme, pomůžeme

Sociální práce zahrnuje mnoho aktivit zaměřených na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Sociální pracovníci odboru sociálních služeb jsou připraveni být nápomocni občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a chtějí své problémy řešit.

V rámci sociální práce jsou poskytovány tyto služby

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, peče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných situacích nebo v nich žijí a pomoc při zajištění poskytování sociálních služeb osobám, které jsou z důvodu neposkytnutí služby v ohrožení zdraví či života.

Poradenství

 • v oblasti sociální – pomoc při čerpání dávek ze sociálního zabezpečení (hmotné nouze, státní sociální podpory, nemocenského a důchodového pojištění…)
 • v oblasti bydlení – řešení bytové situace, výpovědi z nájmu, dluhů za nájem a služby, zprostředkování ubytování
 • základní právní poradenství – občanské, pracovně-právní vztahy, sociální zabezpečení
 • v oblasti finanční gramotnosti – řešení dluhů, prevence zadlužení
 • v oblasti života osob se zdravotním znevýhodněním
 • v oblasti života osob závislých na návykových nebo psychotropních látkách

Pomoc

 • při vyřizování osobních záležitostí (nápomoc při vyplňování tiskopisů žádostí, vyřizování osobních dokladů aj.)
 • doprovod občana při jednání s poskytovateli sociálních služeb, pomoc při hledání vhodného zařízení sociálních služeb nebo terénní služby sociální péče.
 • doprovod a zastupování občana při vyřizování úředních záležitostí s úřadem práce, okresní správou sociálního zabezpečení, soudy, zdravotními pojišťovnami a dalšími úřady podle potřeby a naléhavosti řešení nepříznivé sociální situace občana.

Další činnosti odboru

 • zajišťuje vydávání parkovacích průkazů, které označují vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle zákona č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
 • rozhoduje o úhradách za stravu a péči dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Kdo nás může navštívit

Každý občan, který se ocitl ve špatné životní situaci z jakéhokoliv důvodu (ztráta zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost, bytové problémy, neúspěšné řešení rodinných problémů, nepříznivá životní situace rodin s dětmi, nepříznivá životní situace seniorů a zdravotně postižených osob, problémy ve výchově dítěte, oběti domácího násilí, šikany, oběti trestných činů, aj …).

Sociální pracovníci poskytují základní a odborné sociální poradenství na území svého  správního obvodu pro občany obcí Ústí nad Labem, Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Libouchec, Malé Březno, Malečov, Petrovice, Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Velké Březno, Velké Chvojno, Zubrnice. Koordinují poskytování sociálních služeb a realizují činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a  k sociálnímu začleňování osob. Přitom spolupracují s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.

Cílové skupiny klientů

 • osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
 • osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby žijící rizikovým způsobem života
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy
 • imigranti
 • rodiny s dětmi
 • senioři
 • osoby propuštěné z výkonu trestu
 • aj.

Důležité odkazy

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění.

Bližší informace: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních služeb, Mírové náměstí 37 (budova PB Centra, 6. patro), Ústí nad Labem.

Přímé kontakty na pracovníky odd. sociální práce jsou dostupné na: https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/magistrat/odbory-oddeleni/odbor-socialnich-sluzeb/#zamestnanci