Jsme pozváni na oddělení sociální prevence ke kurátorovi pro děti a mládež

  • Jednání se bude týkat Vašeho dítěte. Kurátor pro děti a mládež jedná s dítětem a jeho rodičem nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte. Pokud je dítě schopno formulovat své vlastní názory, má právo se pro účely sociálně-právní ochrany svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.
  • Náplní práce kurátorů pro děti a mládež je poskytování sociálně-právní ochrany dětem do 18 let, a to v oblasti sociální kurately. Zaměřují se zejména na děti, které mají závažné výchovné problémy, dopouštějí se protiprávního jednání, záškoláctví, zneužívají návykové látky aj.

Více informací

Obdrželi jste pozvánku k jednání

  • Dostavte se společně s dítětem v navrhovaném termínu nebo si včas telefonicky sjednejte náhradní termín. Na jednání si vezměte písemnosti, které jsou uvedeny v pozvánce.
  • Při prvotním jednání je vždy požadován občanský průkaz rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte a rodný list dítěte. V pozvánce bude uvedeno, jaké další doklady je třeba předložit.
  • Při jednání bude upřesněno, jestli se situace Vašeho dítěte týká dalších osob nebo institucí. Vždy se vychází z konkrétní situace dítěte a jeho rodiny.
  • Je očekávána a požadována aktivní spolupráce rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte s určeným kurátorem pro děti a mládež. Spolupráce, předložení listin a dalších dokladů a poskytnutí nezbytných informací, jsou-li třeba pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, je zákonnou povinností dle odst. 2 § 53 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Poučení rodiče k sociálně-právní ochraně dětí
  • Základní principy výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Kurátor pro děti a mládež postupuje zejména v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality:

Bližší informace dostupné v 6. patře Magistrátu města Ústí nad Labem,
Odboru sociální péče, oddělení sociální prevence – kurátoři pro děti a mládež,

Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem.