Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí

 • předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči
 • ochrana práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

Základní principy výkonu sociálně-právní ochrany dětí >>>

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje především na děti

 • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinností plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti
 • svěřené do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu, pokud tato osoba neplní povinností plynoucí ze svěření dítěte do její péče
 • vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání povinné školní docházky, užívání alkoholu nebo návykových látek, prostituce, páchání trestné činnosti apod.)
 • které se opakovaně dopouští útěků z rodiny,
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu
 • které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči oděti nebo jejich umístění trvá déle než 6 měsíců
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami
 • které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území ČR nacházejí bez doprovodu rodičů

V rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti

 • vyhledává děti, na které se zaměřuje sociálně–právní ochrana
 • působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
 • projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte
 • projednává s dítětem nedostatky v jeho chování
 • sleduje, zda je zamezováno vstupu dítěte do prostředí, které ho může ohrožovat
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároku dítěte
 • spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty
 • rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních a následně sleduje, zda jsou výchovná opatření dodržována

V rámci výkonu státní správy v rozšířené působnosti

 • vede spisovou dokumentací dětí, na které se vztahuje sociálně–právní ochrana
 • zastupuje zájmy nezletilého dítěte u soudu, na notářství, na Policii ČR, na přestupkové komisi
 • vykonává funkci opatrovníka, poručníka a veřejného poručníka
 • v rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, pomáhá rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí
 • činí opatření na ochranu dětí, včetně doby po pracovní době a v době pracovního volna a klidu a v době svátků uznaných státem (pohotovost na mobilním telefonu)
 • pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, zpracovává individuální plány ochrany dítěte, pořádá případové konference
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů a vývoj dětí v předpěstounské péči
 • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti
 • přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte
 • vede spisovou dokumentaci o dítěti, které je vhodné do osvojení nebo svěření do péče pěstounů přitom úzce spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní výchovy a s Krajským úřadem Ústeckého kraje
 • sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, při tom navštěvuje děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
 • ve věznici navštěvuje děti, které jsou zde společně s odsouzenou matkou
 • činí potřebná opatření u dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu zákonného zástupce a dále u dětí cizinců nacházejících se bez doprovodu na území ČR
 • provádí sociálně-právní ochranu ve vztahu k cizině
 • spolupracuje s orgány, uvedenými v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, při sdělování údajů
 • může uložit rodičům povinnost využít odborného poradenského zařízení
 • rozhoduje o souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo v dětském domově pro děti do 3 let
 • rozhoduje o správních deliktech podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Podává soudu návrhy a podněty

 • na nařízení ústavní výchovy, její prodloužení nebo zrušení
 • na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • na výkon rozhodnutí ve věci realizace ústavní výchovy
 • na nařízení soudního dohledu nad výchovou dítěte
 • na zbavení, omezení nebo pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti
 • na zahájení řízení ve věci určení otcovství k nezletilému dítěti
 • na nařízení předběžného opatření, ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý rozvoj vážně ohroženy
 • na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče o své dítě neprojevují zájem

Územní působnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

 • Ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, je působnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí vymezena trvalým pobytem dítěte na území v rozsahu působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem obce s rozšířenou působností

Bližší informace dostupné v 5. patře Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru sociální péče – oddělení sociálně - právní ochrany dětí, Mírové náměstí 37 (budova PB Centra), Ústí nad Labem.

Přímé kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí.