Rodičovská odpovědnost

  • Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven. Vzniká narozením dítěte a zaniká nabytím jeho plné svéprávnosti.
  • Rodičovská odpovědnost je soubor povinností a práv rodičů vůči dětem. Jde o povinnosti a práva rodičů spočívající v péči o dítě, zejména v péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění.
  • Součástí rodičovské odpovědnosti není vyživovací povinnost a právo na výživné, jde o oddělené věci. Zásahy do rodičovské odpovědnosti tedy nemají vliv na trvání vyživovací povinnosti a fakt, že dítě je schopno se samo živit, rovněž neovlivňuje rodičovskou odpovědnost.
  • Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit pouze soud. Rodičovskou odpovědnost je ze zákona možné pozastavit, omezit či může být rodič rodičovské odpovědnosti soudem zbaven.

Bližší informace dostupné v 5. patře Magistrátu města Ústí nad Labem, Odbor sociální péče – oddělení sociálně - právní ochrany dětí, Mírové náměstí 37 (budova PB Centra), Ústí nad Labem.