Odbor hospodářské správy

Činnost odboru

 • rozhoduje o uzavírání nájemních smluv včetně jejich uzavírání na kancelářské prostory a garážová stání, které jsou ve správě odboru hospodářské správy MmÚ
 • rozhoduje o uzavírání smluv o výpůjčce včetně jejich uzavírání v rozsahu movitého majetku spravovaného odborem hospodářské správy MmÚ
 • rozhoduje o uzavírání obchodních smluv včetně jejich uzavírání (podpisu), a to rozsahu potřebném pro zajištění komplexního provozu MmÚ
 • zajišťuje dodávky energií a médií potřebné pro provoz všech objektů MmÚ, t.j.hlavní budova, podzemní garáže a garáže v Důlcích
 • zásobuje MmÚ potřebným spotřebním materiálem (kancelářský materiál, hygienické a čistící prostředky, materiál pro údržbu ap.) a kancelářským inventářem a technikou
 • zajišťuje správu a údržbu objektů MmÚ, vestavěného zařízení a movitého majetku, včetně pravidelné inventarizace spravovaného majetku
 • zajišťuje obslužné činnosti pro všechny zaměstnance zařazené na MmÚ, t.j. pokladna, rozmnožovna, telefonní ústředna, distribuce novin a časopisů, úklid, autodoprava
 • zajišťuje příjem správních poplatků od občanů a organizací v pokladně MmÚ
 • zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, včetně vyhodnocování rizik a přidělování ochranných pracovních pomůcek
 • provozně zajišťuje zasedání ZM, jakož i ostatní veřejné akce ve velkém zasedacím sále v budově MmÚ
 • zpracovává veškerou ekonomickou agendu související s příjmy a výdaji Sociálního fondu MmÚ
 • zabezpečuje ostatní služby pro nájemce v budově MmÚ
 • zajišťuje pronájmy garážových stání v podzemních garážích MmÚ
 • zajišťuje pronájmy kanceláří a zasedacího sálu v budově MmÚ           
 • zajišťuje autodopravu pro cizí organizace

Další informace

I. Činnosti potřebné k zajištění provozu MmÚ

 1. zajištění dodávek energií a médií potřebných pro provoz všech objektů MmÚ, t.j.hlavní budova, podzemní garáže a garáže v Důlcích
 2. zásobování MmÚ potřebným spotřebním materiálem (kancelářský materiál, hygienické a čistící prostředky, materiál pro údržbu ap.)   a kancelářským inventářem a technikou
 3. správa  a údržba budov, vestavěného zařízení a movitého majetku včetně pravidelné inventarizace spravovaného majetku
 4. obslužné činnosti pro všechny zaměstnance MmÚ, t.j. pokladna, podatelna, rozmnožovna, telefonní ústředna, distribuce novin a časopisů, úklidy, autodoprava
 5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců včetně vyhodnocování rizik a přidělování ochranných pracovních pomůcek
 6. provozní zajištění zasedání zastupitelstva města Ústí n. L., jakož i ostatní veřejné akce ve velkém zasedacím sále
 7. zpracování komplexní ekonomické agendy související s vyjmenovanými činnostmi, včetně přípravy a průběžného vyhodnocování rozpočtu

II. Vedlejší hospodářská činnost

Jedná se o následující služby pro veřejnost za úhradu:

 1. pronájmy garážových stání v podzemních garážích MmÚ
 2. pronájmy kanceláří a zasedacího sálu v budově MmÚ včetně pronájmu jídelny           
 3. autodoprava pro cizí organizace
 4. ostatní služby pro nájemce, jako podatelna, rozmnožovna apod.

III. Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru

 1. zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.
 2. zákon o rozpočtových pravidlech č.250/2000 Sb.
 3. zákon o DPH č. 588/1992 Sb.
 4. zákon o veřejných zakázkách č. 199/1994 Sb.
 5. obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
 6. občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
 7. zákoník práce č. 65/1965 Sb.

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Červenka Zdeněk, Ing.

vedoucí odboru hospodářské správy
Č. dveří: 293
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Šandová Michaela referent BOZP 146 +420475271522

Ekonomicko majetkové oddělení

Brejšová Jana, Ing. vedoucí ekonomicko-majetkového oddělení 238 +420475271789
Findrová Malvína ekonom 234 +420475271342
Hambálková Jaroslava skladník/nákupčí 241 +420475271353
Madejová Ludmila pokladní 232 +420475271841
Műllerová Stanislava pokladní 231 +420475271593
Piroutková Helena správce majetku 236 +420475271254
Vítová Pavlína správce majetku 236 +420475271780

Oddělení obslužných činností

Bartošová Anna vedoucí oddělení obslužných činností 294 +420475271787
Emmer David řidič
Jiráček Petr řidič
Kroková Denisa operátor v tel.ústředně 285 +420475271111
Ouda Jiří garážmistr
Skořepová Lenka informátorka 001 +420475271874
Tichá Štěpánka informátorka

Oddělení správy budov

Žižka Roman vedoucí oddělení správy budov 233 +420475271786
Beneš Josef vedoucí úseku ostrahy garáží +420475271890
Hemza Antonín hlídač
Horvátová Lucie uklízečka
Jakubec Václav hlídač
Korec František hlídač
Kostečka Jiří vedoucí úseku údržby
Kvasnička Pavel údržbář +420475271823
Lucáková Edita uklízečka +420475271359
Lucáková Lucie uklízečka
Matoušková Zdeňka uklízečka
Novotný Tomáš, , údržbář - elektrikář
Ptáček Jaroslav hlídač
Rychtařík Jiří údržbář
Řezníčková Jiřina uklízečka
Sedláčková Marcela uklízečka +420475271359
Slepcsíková Zuzana uklízečka
Šebková Jaroslava uklízečka
Škrabáková Eva vedoucí úseku úklidu I. +420475271264
Španiel Jaroslav hlídač
Španiel Miroslav hlídač