Odbor životního prostředí

Činnost odboru

 • vydává jednotná environmentální stanoviska (JES), koordinovaná závazná stanoviska
 • připravuje návrh stanoviska města ve správních řízeních dle zákona o vodách, o odpadech, o ochraně přírody a krajiny, která vedou různé instituce např. Krajský úřad Ústeckého kraje, Ministerstvo životního prostředí ČR a další
 • vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností, pověřené obci a obci dle Statutu statutárního města Ústí nad Labem, zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích a souvisejících právních předpisů, zákona o odpadech a
 • souvisejících prováděcích vyhlášek, zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o rostlinolékařské péči a souvisejících právních předpisů, zákona o myslivosti, zákona o rybářství, zákona o ochraně ovzduší a souvisejících právních předpisů, zákona o lesích a souvisejících právních předpisů a zákona o zemědělství, zákona o veterinární péči a změně souvisejících zákonů, a zákona na ochranu zvířat proti týrání 
 • zpracovává právní předpisy obce (města), tj. obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (města), jak vyplývá z potřeb města dle zákona o obcích a zvláštních zákonů o ochraně životního prostředí
 • zpracovává návrh vyjádření pro RM ke stavbám, technologiím a činnostem hodnoceným dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 • navrhuje k realizaci akce k ochraně životního prostředí
 • zastupuje město, resp. připravuje návrh stanoviska města ve věcech vedených např. krajským úřadem a ministerstvem životního prostředí, správou CHKO v oblasti ochrany životního prostředí
 • spolupracuje na zpracování ročních přehledů a informací o stavu a předpokládaném vývoji některých složek životního prostředí
 • plní úkoly města jako původce komunálního odpadu ve smyslu zákona o odpadech a o obalech a zpracovává návrhy pro řešení dlouhodobých záměrů města v odpadovém hospodářství
 • koordinuje činnosti vyplývající ze samostatné působnosti městských obvodů na úseku ochrany životního prostředí
 • spolupracuje se sousedními městy a obcemi při odchytu a karanténování psů a koček
 • spolupracuje s Krajskou veterinární stanicí Ústeckého kraje na úseku ochrany zvířat
 • připravuje a realizuje opatření k ochraně zdravých životních podmínek obyvatel města (deratizace města, monitoring holubů)
 • zajišťuje správu peněžitých plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům

Oddělení odboru

Odbor má pět oddělení: 

 1. oddělení vodního hospodářství
 2. oddělení ochrany přírody, zemědělství a myslivosti
 3. oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností
 4. oddělení mimořádných situací
 5. veterinární činnost

a  Ekonomický úsek

1. oddělení vodního hospodářství

 • úsek vodního hospodářství: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností, pověřené obci a obci dle zákona
  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (v platném znění) a souvisejících právních předpisů vyjma § 77-87

2. oddělení ochrany přírody, lesů, myslivosti, rybářství, ZPF a zemědělství

 • úsek ochrany přírody: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností, pověřené obci a obci dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) a souvisejících právních předpisů
 • úsek ochrany ZPF: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností, pověřené obci dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (v platném znění) a související prováděcí vyhlášky
 • úsek myslivostia rybářství: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (v platném znění) a zákona č.102/1963 Sb., o rybářství (v platném znění)
 • úsek lesního hospodářství: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (v platném znění) a souvisejících právních předpisů

3. oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností

 • úsek ochrany ovzduší: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů a souvisejících právních předpisů
 • úsek odpadového hospodářství: vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a dle souvisejících prováděcích vyhlášek
 • úsek samosprávných činností:
  a) odborně vypracovává obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (právní předpisy obce) jak vyplývá z potřeb města dle zákona
  č. 128/2000 Sb., o obcích (v úplném znění vyhlášeném předsedou vlády pod č. 2/2003 Sb.) a zvláštních zákonů v ochraně životního prostředí,
  b) vypracovává návrh stanoviska ke stavbám, technologiím a činnostem hodnoceným dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
  c) uplatňuje žádosti na zpracované projektové dokumentace na Státní fond životního prostředí ČR o finanční podporu na realizaci investičních akcí k ochraně ŽP v souladu se Směrnicí MŽP ČR o poskytování financí ze SFŽP ČR
  d) zastupuje město, resp. připravuje návrh stanoviska města ve věcech vedených krajským úřadem a ministerstvem životního prostředí v oblasti ochrany životního prostředí,
  e) vypracovává přehledy realizovaných a plánovaných ekologických investičních akcí a navrhuje k realizaci akce k ochraně životního prostředí,
  f) spolupracuje na zpracování ročních přehledů a informací o stavu a předpokládaném vývoji některých složek životního prostředí,
  g) plní úkoly města jako původce komunálního odpadu ve smyslu zákona o odpadech a o obalech a zpracovává koncepční návrhy pro řešení dlouhodobých záměrů města v odpadovém hospodářství,
  h) zajišťuje zpracování koncepce ochrany ovzduší na území města,
  i) koordinuje činnosti vyplývající ze samostatné působnosti městských obvodů na úseku ochrany životního prostředí

4. oddělení mimořádných situací

 • zajišťuje činnost pracoviště krizového řízení dle odst.2 §19 zákona č. 240/2000 Sb.
 • připravuje podklady pro vydání stanovisek města ve správních řízeních dle zákona o prevenci závažných havárií,
 • zajišťuje činnost pracoviště krizového řízení dle ust. § 19 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.,
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle následujících zákonů:
  • Vodní zákon – zajišťuje výkon vodoprávního orgánu pro oblast ochrana před povodněmi a povodňového orgánu obce a obce s rozšířenou působností
  • Zákon o ochraně utajovaných skutečností
  • Zákon o rozsahu branné povinnosti
  • Zákon o ozbrojených silách ČR
  • Zákon o zajišťování obrany ČR
  • Zákon o prevenci závažných havárií
  • Zákon o integrovaném záchranném systému
  • Zákon o krizovém řízení
  • Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • v oblasti ochrany ovzduší zajišťuje zejména:
  • informovanost obyvatel v případě smogové situace
 • v oblasti vodního zákona zajišťuje zejména:
  • vypracování povodňových plánů města
  • činnost povodňového orgánu dle vodního zákona
  • koncepční činnost v oblasti protipovodňové prevence
  • koordinace veškerých aktivit města v oblasti ochrany před povodněmi
  • činnost povodňové komise města a povodňové komise obce s rozšířenou působností
 • v oblasti krizového a havarijního plánování zajišťuje zejména:
  • rozpracování úkolů, které vyplývají z krizového plánu kraje
  • organizaci přípravy města na mimořádné situace
  • informovanost fyzických a právnických osob o možných rizicích dle havarijního plánu, o přijatých opatřeních a se způsobem jejich provedení
  • zabezpečení systému včasného informování a varování obyvatel (VISO, infokanál)
  • spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje v oblasti prevence průmyslových havárií
  • koordinaci činností MmÚ v době mimořádných situací a spolupráci s dalšími odbory MmÚ při zajišťování úkolů vyplývajících z krizového řízení
  • spolupráci s ostatními odbory MmÚ při zpracování podkladů pro náhrady za poskytnuté služby a prostředky
  • zabezpečení agendy dle zákona o utajovaných skutečnostech
  • spolupráci s HZS při zpracování havarijních a krizových plánů a při řešení mimořádných událostí
  • spolupráci s obvody města a obcemi, které spadají do územního obvodu města Ústí nad Labem při zabezpečování činností v oblasti krizového a havarijního plánování a při řešení mimořádných událostí
  • činnost Bezpečnostní rady města
 • v oblasti obranného plánování zajišťuje zejména:
  • údržbu krytů CO a prostředků individuální ochrany ve vlastnictví města
  • plnění úkolů obce s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu (zajišťování věcných prostředků, zproštění vojenské služby pro osoby nezbytné pro činnost města, zajišťování pracovní povinnosti a pracovní výpomoci)
  • spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím
  • rozpracování úkolů Krajského úřadu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

5. veterinární činnost

 • vyřizuje podněty, dotazy a stížnosti občanů
 • kontroluje ochranu zvířat ve spolupráci s krajskou veterinární správou
 • připravuje a realizuje opatření k ochraně zdravých životních podmínek obyvatel města (deratizace města, monitoring holubů)
 • zajišťuje veterinární asanaci

Ekonomický úsek

 • vyřizuje ekonomickou agendu odboru

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Aktuality

Odpadové hospodářství 

Ochrana ovzduší

Ochrana přírody, myslivost

Zemědělství

Veterinární činnosti

Ročenky životního prostředí

Karpíšková Simona, Ing.

vedoucí odboru životního prostředí
Č. dveří: 422
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Chlapcová Ivana, Mgr. referent (koordinátorka závazných stanovisek) 226 +420475271448
Krausová Martina ekonom 423 +420475271704
Linzmayer Karel, MVDr. referent veterinárnícíh činností 608 +420475271706
Škorničková Martina asistent 423 +420475271709

Oddělení ochr.přírody,zeměděl.,lesů,myslivosti a rybářství

Hovorková Kateřina referent 419 +420475271746
Kolářová Stanislava, Ing. vedoucí odd.ochr.přírody,zem.,lesů,mysl. ryb. 417 +420475271744
Krunčíková Ida referent rybářství a ochrany ZPF 415 +420475271741
Lepková Michaela, Ing. referent státní správy lesa 608 +420475271711
Lescheová Andrea, Bc. referent myslivosti 419 +420475271743
Reslová Barbora, Ing. referent ochrany přírody 419 +420475271746
Šumová Michaela, Bc. referent ochrany ZPF, registrace zemědělských podnikatelů 415 +420475271701
Zajícová Jana, Mgr. referent ochrany přírody 419 +420475271703

Oddělení ochrany ovzduší,odpad.hospodářství a samospr.čin.

Culková Helena, Bc. referent 424 +420475271737
Lepičová Jitka referent 425 +420475271745
Pihera Miroslav, Ing. ved.odd.ochr.ovzduší,odpad.hosp. a samospr.činnost 414 +420475271708
Radlová Klára, Ing. referent 424 +420475271707
Stránská Vladislava, Ing. odpadový hospodář 425 +420475271705

Oddělení vodního hospodářství

Jungbauer Karel vedoucí oddělení vodního hospodářství 418 +420475271742
Lípová Jana, Ing. referent 421 +420475271738
Řeháková Květuše, Bc. referent 421 +420475271129
Schořálková Iva, Ing. referent 421 +420475271272