Ohlášení živnosti pro fyzické osoby

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem - Živnostenský odbor
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
podatelna.magistrat@mag-ul.cz, DS: vt8bhx2

telefon:
Sekretariát: 475271261
Referentky odd. registrace: 475271244, 475271245, 475271246,
475271779,475271259

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

 

 • ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).
 • je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, vyžádá si výpis z  Rejstříku trestů živnostenský úřad sám. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců).
 • je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).
 • prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do  funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele.
 • doklad o zaplacení správního poplatku.
Poplatek je splatný při podání. Poplatek se hradí v hotovosti na  pokladně Magistrátu města Ústí nad Labem.

Seznam správních poplatků vybíraných živnostenskými úřady naleznete zde.

Fyzická osoba připojí k ohlášení:
1. "Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF). V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku.
 • státní občanství.
 • bydliště.
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení.
 • provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení).
 • předmět podnikání.
 • sídlo
 • ohlašuje-li řemeslnou nebo vázanou živnost, doloží doklady o odborné způsobilosti dle § 21, 22 ŽZ nebo dle § 7 ŽZ u občanů Evropské unie.

Formuláře:

Formuláře ke stažení ŽO

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby - k dispozici i na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM).

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.

Plné znění popisu situace:

Ohlášení živnosti pro fyzické osoby