Přerušení provozování živnosti

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem - Živnostenský odbor
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
podatelna.magistrat@mag-ul.cz, DS: vt8bhx2

telefon:
Sekretariát: 475271261
Referentky odd. registrace: 475271244, 475271245, 475271246,
475271779,475271259

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:30   12:30–17:00
Úterý       8:00–11:30   12:30–15:00
Středa     8:00–11:30   12:30–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:30

Co k tomu potřebujete:

 • Formulář Změnový list
 • Provozování živnosti může podnikatel přerušit bez udání důvodu. Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. Je tedy pouze na podnikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu tuto skutečnost, či nikoliv.
 • Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení, přerušit nelze zpětně.
 • V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů (např. splňovat odbornou způsobilost, označovat sídlo,...)
 • Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti a má v  úmyslu pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je povinen předem písemně tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu. Po dobu přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu, nemusí být ustanoven odpovědný zástupce.
 • Přerušit provozování živnosti nelze na dobu neurčitou, lhůta přerušení může být libovolně dlouhá.
 • Jednat bude: Fyzická osoba, u právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na  základě písemné plné moci.
 • Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.
 • Oznámení o přerušení živnosti se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.
 • Potřebujete: Osobní identifikační doklad
 • Pokud je oznámení o přerušení provozování živnosti v  souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do  živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Formuláře:

Formuláře ke stažení ŽO

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby - k dispozici i na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM).

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.