Řidičské a technické průkazy

Správní odbor

Adresa
Velká hradební 8
401 23 Ústí nad Labem

Oddělení registru řidičů
Po, St 8:00-17:00
Út 8:00-15:00
Pá 8:00-11:00
tel.: 475271882
Vedoucí oddělení: Bc. Helena Čejková, tel.: 475271429

Oddělení registru vozidel
Po, St 8:00-17:00
Út 8:00-15:00
Pá 8:00-11:00
tel.: 475271494
Vedoucí oddělení: Bc. Iva Fidlerová, tel.: 475271495

 

Formuláře odboru dopravy ke stažení

Oddělení registru řidičů

 • komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MmUL na úseku evidence řidičů (zákon č. 361/2000 Sb.), a zkoušek (zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel),
 • vydává, podmiňuje, omezuje, odnímá, pozastavuje a vrací řidičské oprávnění, ruší jeho omezení nebo podmínění ( § 92 - 95, 98 - 102 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • nařizuje přezkoumání zdravotní a přezkoušení odborné způsobilosti držitelů řidičského oprávnění ( § 96, 97 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • provádí zápisy do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem pokud držiteli byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel nebo mu bylo odňato, omezeno či podmíněno řidičské oprávnění a oznamuje je orgánu cizího státu, který  průkaz vydal (§ 107 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • vydává řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz a jejich duplikáty (§110 - 112 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • provádí změny v řidičském průkazu (§108 zákona č. 361/2000 Sb.).
 • vydává potvrzení o ztrátě, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu ( § 115 zákona č.361/2000 Sb.),
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem, mezinárodní řidičské průkazy vydané cizím státem nebo řidičské průkazy Evropských společenství (§116 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů (§ 119 - 122 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí (§ 2 - 7 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky ( § 32,33,38 - 50 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče (§ 51 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • provádí státní dozor  ve věcech získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a uděluje pokuty při porušení zákona 247/2000 ( § 54 - 58 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k provozování stanice měření emisí (§ 63 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích),
 • vydává osvědčení k stanice měření emisí,

Oddělení registru vozidel

 • komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MmUL na úseku registrace a vyřazování silničních vozidel, stanovení technické způsobilosti a kontroly technického stavu vozidel (zákon č.56/2001 Sb.),
 • vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do něj (§ 4 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidel (§ 8 - 10 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (§ 13 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 - 33 zákona č. 56/2001) Sb.,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel (§ 74 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání (§ 9,10 zákona č. 247/2000 Sb.)
 • vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • rozhoduje o udělení pokuty za delikty uvedené v § 83 zákona č. 56/2001 Sb. podle § 23a odst.1 písm b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • vydává osvědčení k stanici měření emisí.

www.mvcr.cz/agenda/labyrint/ridic.html