Žádost právnické osoby o živnost koncesovanou

Kde to vyřídíte:

 

Magistrát města Ústí nad Labem - Živnostenský odbor
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
podatelna.magistrat@mag-ul.cz, DS: vt8bhx2

telefon:
Sekretariát: 475271261
Referentky odd. registrace: 475271244, 475271245, 475271246,
475271779,475271259

Úřední hodiny:

P

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

 

1. "Jednotný registrační formulář pro právnické osoby" (JRF). V žádosti právnická osoba uvádí zejména tyto údaje:

 • obchodní firmu nebo název
 • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo)
 • jméno, příjmení
 • státní občanství
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození
 • bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy

2. Údaje týkající se odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím je živnost provozována:

 • jméno a příjmení
 • státní občanství
 • bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo)
 • místo pobytu na území České republiky, pokud byl povolen a jedná-li se o  osobu s bydlištěm mimo území České republiky
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození
 • místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno
 • předmět podnikání uvedený v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3 živnostenského zákona
 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů
 • datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na  dobu určitou
 • právnická osoba uvede též údaje podle zvláštních právních předpisů nezbytné pro zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy a příp. i údaje nezbytné pro podání vůči úřadu práce

Právnická osoba připojí k žádosti:

 • žádost o koncesovanou živnost jednotný registrační formulář (JRF)
 • je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie (včetně státních příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob s  postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do veřejného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána veřejném rejstříku, pokud již byl zápis proveden. Doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie. Výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší 3 měsíců.
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba nebo organizační složka zahraniční právnické osoby na území České republiky sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do veřejného rejstříku nebo jiné evidence a není-li ohlašovaná adresa již do veřejného rejstříku nebo jiné evidence zapsána
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Poplatek je splatný při podání. Poplatek se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Ústí nad Labem.
Seznam správních poplatků vybíraných živnostenskými úřady naleznete zde.

Formuláře:

Formuláře ke stažení ŽO

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby - k dispozici i na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM).

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.