Žádost o výpis z ŽR

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem - Živnostenský odbor
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
podatelna.magistrat@mag-ul.cz, DS: vt8bhx2

telefon:
Sekretariát: 475271261
Referentky odd. registrace: 475271244, 475271245, 475271246,
475271779,475271259

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

 • Jednat budou: Každá fyzická nebo právnická osoba. U právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci.
  Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.
  Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.
 • Do živnostenského rejstříku, s výjimkou přehledu o uložených pokutách a rodných čísel, má právo nahlížet každý bez udání důvodu.
 • Žádá-li výpis právní zástupce žadatele, musí být vybaven písemnou plnou mocí.
 • Žadatel požádá o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
  Živnostenský úřad z rejstříku vydá v  listinné nebo elektronické podobě:
  • výpis obsahující všechny údaje,
  • úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku, kromě rodného čísla a uložených sankcí
  • částečný výpis s údaji podle požadovaného rozsahu, kromě rodného čísla a uložených sankcí
  • potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není
 • Výše poplatku závisí na délce výpisu, tedy na počtu stránek. Vyměřit výši správního poplatku tedy lze až na základě informace, na koho je výpis žádán (podle toho, kolik má tento subjekt živností, provozoven apod.).
 • Poplatek je splatný při podání. Poplatek se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Ústí nad Labem.
 • Seznam správních poplatků vybíraných živnostenskými úřady naleznete zde.
 • Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů, zpravidla nejpozději do 30 dnů.

Formuláře:

Formuláře ke stažení ŽO

 

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.