Ohlášení živnosti fyzickou osobou

Základní informace:

Ohlašovací živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění.
Ohlašovacími živnostmi jsou: živnost volná, živnosti řemeslné a živnosti vázané.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci. Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a postup:

Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na území ČR. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu).

Jakým způsobem zahájit řešení:

Ohlášení živnosti se podává v písemné formě.
Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení, popřípadě prostřednictvím DS přes portál živnostenského podnikání www.rzp.cz.

Kde začít:

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
Magistrát města Ústí nad Labem - odbor správní a živnostenský, oddělení živnostenského úřadu
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Referentky: 475271244, 475271245, 475271246, 475271779, 475271259
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Jaké doklady je nutné mít s  sebou:

Fyzická osoba připojí k ohlášení, nestanoví-li zákon jinak:

 1. doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována
 2. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde podnikatel umístil své sídlo, liší-li se od bydliště (postačí i písemné souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s  umístěním).
 3. doklad o zaplacení správního poplatku
 4. doklady o  bezúhonnosti (u občanů ČR a osob s trvalým pobytem se nevyžadují)
  1. Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé živnostenského zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, výše uvedené doklady mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
  2. Je-li občanem jiného státu než ČR a EU a nemá-li na území ČR trvalý pobyt, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 5. u zahraniční fyzické osoby doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (týká se zahraničních osob ze třetích zemí, kteří nejsou občané EU, EHS nebo Švýcarska).

Ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, též navíc doklady týkající se jeho osoby:

 1. doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována
 2. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebyl-li učiněn osobně na živnostenském úřadě.
 3. doklad o  bezúhonnosti (u občanů ČR a osob s trvalým pobytem na území ČR se nevyžadují):
  1. Je-li odpovědný zástupce občanem jiného členského státu EU, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé živnostenského zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží odpovědný zástupce čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, výše uvedené doklady mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
  2. Je-li občanem jiného státu než ČR a EU a nemá-li na  území ČR trvalý pobyt, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží odpovědný zástupce čestné prohlášení o  bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře "Jednotný registrační formulář - fyzická osoba" a případně jeho další přílohy jsou k dispozici pod položkou jednotné registrační formuláře zde.
K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek je splatný při podání. Poplatek se hradí na místě kartou nebo v hotovosti.
Seznam správních poplatků vybíraných živnostenskými úřady naleznete zde.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Má-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, splňuje-li ohlašovatel podmínky provozování živnosti a netrvá-li překážka provozování živnosti, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis z živnostenského rejstříku.
Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu

Kdo jsou další účastníci (dotčení):

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

Elektronická služba, kterou lze využít:

Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je podatelna.magistrat@mag-ul.cz, datová schránka MMÚ: vt8bhx2

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 570/1991 Sb., o  živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči obecnímu živnostenskému úřadu.
V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.
Odvolání se podává ke Krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Živnostenského úřadu města Ústí nad Labem (podnikatel jej tedy musí doručit na  živnostenský úřad, který napadené rozhodnutí vydal!) a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Nejčastější dotazy:

Kde naleznu seznam řemeslných a vázaných živností?
Řemeslné živnosti jsou uvedeny v  příloze č. 1 a vázané živnosti v příloze č. 2 živnostenského zákona. Živnost volná s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" je uvedena včetně oborů činnosti v příloze č. 4 živnostenského zákona.