Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

 

Základní informace:

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem písemně oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na území ČR.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, u  právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci.

Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a postup:

Na základě živnostenského oprávnění může být živnost provozována v jedné nebo více provozovnách. Podnikatel sice nemá povinnost mít k provozování živností provozovny, ale provozuje-li živnost v provozovně, je povinen písemně předem oznámit zahájení a  ukončení provozování živnosti v provozovně.

Oznámení provozovny musí kromě identifikačních údajů podnikatele obsahovat:
- adresu provozovny
- předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné i obor činnosti
- datum zahájení nebo ukončení provozování živnosti v  provozovně

Jakým způsobem zahájit řešení:

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně se podává v písemné formě.
Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení, popřípadě prostřednictvím DS přes portál živnostenského podnikání www.rzp.cz.

Kde začít:

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
Magistrát města Ústí nad Labem - odbor správní a živnostenský, oddělení živnostenského úřadu
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Referentky: 475271244, 475271245, 475271246, 475271779, 475271259
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Jaké doklady je nutné mít s  sebou:

Osobní identifikační doklady.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře "Změnový list" a "Příloha-provozovny" jsou k dispozici zde

K osobnímu jednání na  živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Obsahuje-li oznámení o  provozovně všechny údaje stanovené živnostenským zákonem, zaeviduje živnostenský úřad provozovnu neprodleně v živnostenském rejstříku a o zápisu provozovny písemně vyrozumí podnikatele.

Kdo jsou další účastníci (dotčení):

Nejsou.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny.

Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů (zejména podle z.č. 183/2006 Sb., tzv. stavebního zákona), byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny (to neplatí pro automaty).Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle předešlé věty po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

Elektronická služba, kterou lze využít:

Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je podatelna.magistrat@mag-ul.cz, datová schránka MMÚ: vt8bhx2

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 570/1991 Sb., o  živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění

Hygienické, požárně-bezpečnostní a další předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydáním vyrozumění o zápisu provozovny do  živnostenského rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Uložení pokuty za správní delikt neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je obligatorní v souladu s § 62 živnostenského zákona.
Nejčastější dotazy:

Jakým způsobem se označuje živnostenská provozovna?

Provozovna musí být trvale a  zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby(IČO). Stánek a obdobné zařízení (např. pojízdná prodejna) musí být dále označen údajem o sídle nebo adrese umístění organizační složky zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označena i jménem a  příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny a prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli; prodejní nebo provozní dobou nemusí být označen stánek nebo obdobné zařízení.

Musím živnostenskému úřadu oznámit dočasné uzavření provozovny, např. z důvodu nemoci nebo dovolené?

Dočasné uzavření provozovny není podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznamovat. Je však povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, alespoň 3 dny předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a  konec dočasného uzavření. Za závažné důvody lze považovat např. náhlé onemocnění nebo úraz či jinou nečekanou událost, která by zabránila podnikateli uzavření provozovny předem řádně zveřejnit.