Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti a žádosti o koncesi právnické osoby

 

Základní informace:

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a  dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, a  předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Změny již zapsané v obchodním rejstříku, základních registrech,v informačním systému evidence obyvatel anebo v informačním systému cizinců se živnostenskému úřadu neoznamují.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci. Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a  postup:

Změny, které se oznamují, již musí existovat a musí k nim být doloženy doklady, které tyto změny prokazují.

Jakým způsobem zahájit řešení:

Písemným oznámením změn živnostenskému úřadu.
Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení, popřípadě prostřednictvím DS přes portál živnostenského podnikání www.rzp.cz.

Kde začít:

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
Magistrát města Ústí nad Labem - odbor správní a živnostenský, oddělení živnostenského úřadu
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Referentky: 475271244, 475271245, 475271246, 475271779, 475271259
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Jaké doklady je nutné mít s  sebou:

Změny se dokládají doklady prokazujícími změnu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Změnový list" a  případně jeho další přílohy jsou k dispozici pod položkou jednotné registrační formuláře zde.
K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek je splatný při podání. Poplatek se hradí na místě kartou nebo v hotovosti.
Seznam správních poplatků vybíraných živnostenskými úřady naleznete zde.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Živnostenský úřad vyřizuje změny bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení.

Kdo jsou další účastníci (dotčení):

V některých případech odpovědný zástupce.

Elektronická služba, kterou lze využít:

Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je podatelna.magistrat@mag-ul.cz, datová schránka MMÚ: vt8bhx2

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 570/1991 Sb., o  živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Není-li ve věci vydáváno rozhodnutí, podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem ze živnostenského rejstříku, popř. vyrozuměním, s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči obecnímu živnostenskému úřadu.

V případě, že živnostenský úřad na základě oznámení změn ve věci rozhoduje, je opravným prostředkem odvolání.

Odvolání je možné podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Živnostenského úřadu města Ústí nad Labem.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Uložení pokuty za správní delikt neoznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi do 15 dnů ode dne jejich vzniku je obligatorní v souladu s § 62 živnostenského zákona.

Nejčastější dotazy:

Kde máme ohlásit změny?


Na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě na území ČR.