Přerušení provozování živnosti

 

Základní informace:

Provozování živnosti může podnikatel přerušit bez udání důvodu. Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. Je tedy pouze na podnikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu tuto skutečnost, či nikoliv. Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení, přerušit nelze zpětně. V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů (např. splňovat odbornou způsobilost, označovat sídlo,...) Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti a má v  úmyslu pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je povinen předem písemně tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu. Po dobu přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu, nemusí být ustanoven odpovědný zástupce.
Přerušit provozování živnosti nelze na dobu neurčitou, lhůta přerušení může být libovolně dlouhá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, u právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na  základě písemné plné moci.

Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a  postup:

Vlastní úmysl podnikatele přerušit provozování živnosti a oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu i přes to, že nemá v této věci vůči živnostenskému úřadu oznamovací povinnost.

Jakým způsobem zahájit řešení:

Oznámení o přerušení živnosti se podává v písemné formě.
Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení, popřípadě prostřednictvím DS přes portál živnostenského podnikání www.rzp.cz.

Kde začít:

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
Magistrát města Ústí nad Labem - odbor správní a živnostenský, oddělení živnostenského úřadu
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Referentky: 475271244, 475271245, 475271246, 475271779, 475271259
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Jaké doklady je nutné mít s  sebou:

Osobní identifikační doklad

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Změnový list" je k dispozici pod položkou jednotné registrační formuláře zde.

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Pokud je oznámení o  přerušení provozování živnosti v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a  o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Kdo jsou další účastníci (dotčení):

Nejsou.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány; pokud však podnikatel provozuje živnost v provozovně, měl by současně s oznámením přerušení provozování živnosti oznámit i ukončení provozování živnosti v provozovně. Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.Elektronická služba, kterou lze využít:

Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je podatelna.magistrat@mag-ul.cz, datová schránka MMÚ: vt8bhx2

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 570/1991 Sb., o  živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydáním vyrozumění o zápise přerušení provozování živnosti v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokutu až do  výše 10 000,- Kč je živnostenský úřad povinen uložit podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu.