Správní poplatky

(Zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích)

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Další ohlášení živnosti 500 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na  žádost 20 Kč
za každou
i započatou stránku
přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle
§72 živnostenského zákona
50 Kč

 

Sleva na poplatku
§ 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Předmětem poplatku není

  • Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do  živnostenského rejstříku.
  • Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
  • Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
  • Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

  • Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o  koncesi.
  • Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
  • Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
  • Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.