Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

 

Základní informace:

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Každá fyzická nebo právnická osoba. U právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci.

Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a  postup:

Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.

Jakým způsobem zahájit řešení:

Žadatel požádá o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.

Živnostenský úřad z rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě
a) výpis obsahující všechny údaje
b) úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku, kromě rodného čísla a uložených sankcí
c) částečný výpis s  údaji podle požadovaného rozsahu, kromě rodného čísla a uložených sankcí
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v  rejstříku určitý zápis není

Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení, popřípadě prostřednictvím DS přes portál živnostenského podnikání www.rzp.cz.

Kde začít:

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
Magistrát města Ústí nad Labem - odbor správní a živnostenský, oddělení živnostenského úřadu
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Referentky: 475271244, 475271245, 475271246, 475271779, 475271259
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Jaké doklady je nutné mít s  sebou:

Do živnostenského rejstříku, s výjimkou přehledu o uložených pokutách a rodných čísel, má právo nahlížet každý bez udání důvodu.

Žádá-li výpis právní zástupce žadatele, musí být vybaven písemnou plnou mocí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není stanoven, lze využít formulář "Žádost-živnostenský rejstřík", který je k dispozici zde.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Ústí nad Labem. Seznam správních poplatků vybíraných živnostenskými úřady naleznete zde.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů, zpravidla nejpozději do 30 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít:

Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je podatelna.magistrat@mag-ul.cz, datová schránka MMÚ: vt8bhx2

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 570/1991 Sb., o  živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v  platném znění

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který výpis vydal.

Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Ústřední evidenci podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona (živnostenský rejstřík) zveřejňuje na  internetu Ministerstvo průmyslu a obchodu - odbor živností na www.rzp.cz. Takto získaný výpis má však pouze informativní charakter a nelze jej použít jako úřední doklad.

Nejčastější dotazy:

Kolik zaplatím za výpis?

Výše poplatku závisí na délce výpisu, tedy na počtu stránek. Vyměřit výši správního poplatku tedy lze až na základě informace, na koho je výpis žádán (podle toho, kolik má tento subjekt živností, provozoven apod.).