Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

 

Základní informace:

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o  zrušení živnostenského oprávnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, u právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na  základě písemné plné moci.

Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a postup:

Vlastní úmysl podnikatele podat žádost o zrušení svého živnostenského oprávnění

Jakým způsobem zahájit řešení:

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává v písemné formě.
Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení, popřípadě prostřednictvím DS přes portál živnostenského podnikání www.rzp.cz.

Kde začít:

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
Magistrát města Ústí nad Labem - odbor správní a živnostenský, oddělení živnostenského úřadu
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Referentky: 475271244, 475271245, 475271246, 475271779, 475271259
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00


Jaké doklady je nutné mít s  sebou:

Osobní identifikační dokladJaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Změnový list" je k dispozici pod položkou jednotné registrační formuláře zde
K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Kdo jsou další účastníci (dotčení):

Nejsou.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Nejsou.

Elektronická služba, kterou lze využít:

Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je podatelna.magistrat@mag-ul.cz, datová schránka MMÚ: vt8bhx2

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 570/1991 Sb., o  živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o  zrušení živnostenského oprávnění lze podat odvolání.

Odvolání se podává ke Krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Živnostenského úřadu města Brna (podnikatel jej tedy musí doručit na živnostenský úřad, který napadené rozhodnutí vydal) a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Nejčastější dotazy:

Je živnost zrušená dnem podání žádosti?

Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na  žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.