Analyticko-strategická studie Možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada

POPIS PROJEKTU

Dobrovolný svazek obcí jezero Milada získal prostředky na vypracování marketingové a finanční studie prostředky z dotačního titulu ROP Severozápad, prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu.

Projekt je potřeba předfinancovat a to z prostředků členů svazku.
Ústí nad Labem poskytne 990 000,- Kč na předfinancování projektu, z této částky bude 74 250,- Kč určeno na spolufinancování projektu.
Chabařovice poskytnou 990 000,- Kč na předfinancování projektu, z této částky bude 74 250,- Kč určeno na spolufinancování projektu.
Trmice poskytnou 73 400,- Kč na předfinancování projektu, z této částky bude 5 500,- Kč určeno na spolufinancování projektu.
Řehlovice poskytnou 73 400,- Kč na předfinancování projektu, z této částkybude 5 500,- Kč určeno na spolufinancování projektu.
Modlany poskytnou 73 400,- Kč na předfinancování projektu, z této částkybude 5 500,- Kč určeno na spolufinancování projektu.

Z celkem 9 nabídek byla vybrána společnost KPMG. KPMG se v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit zaměřuje především na zpracování obchodních a finančních studií proveditelnosti včetně průzkumu poptávky a nabídky v daném segmentu trhu, konceptualizace a umístění (positioning) projektu na trhu, přípravy finančních modelů, hodnocení výkonnosti projektů a stanovení širších přínosů projektu.

„Zpracování analyticko-strategické studie Možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada" spočívá v pořízení série studií a analyticko-rozvojových dokumentů vztažených k oblasti kolem jezera Milada u Ústí nad Labem. Studie by měly analyzovat stávající stav území včetně již plánovaných rozvojových projektů, jeho možnou budoucí pozici na trhu cestovního ruchu s přihlédnutím ke konkurenčním oblastem a to jak v ČR, tak v Sasku a navrhnout jeho možný, dlouhodobě udržitelný a potenciálně ekonomicky úspěšný rozvoj jako destinace cestovního ruchu. Studie by se tak měly stát prvním krokem k zajištění prostředků ke kvalitnímu rozvoji cestovního ruchu umožňujícímu aktivní i pasivní rekreaci obyvatel přilehlých regionů. Výsledky studie budou shrnuty do brožury.

Ukončení projektu: 27. 08. 2010

Analyticko-strategická studie v pdf

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady: 2 199 120 Kč
Dotace (ROP): 2 034 186 Kč
Spoluúčast města: 164 934 Kč

Doba realizace: říjen 2008 - srpen 2010