Doplnění expertní skupiny

Doplnění expertní skupiny
16.1.2017
Rada města doplnila expertní skupinu o nové členy.

Zastupitelstvo města dne 2. 12. 2015 usnesením rozhodlo o pořízení Územního plánu Ústí nad Labem. Úkolem územního plánování je zejména zajišťovat a posuzovat stav a vývoj území, shromažďovat, spravovat a poskytovat o tom informace. Dále stanovovat koncepci vývoje území a podmínky jeho utváření – tj. uspořádání a využívání, stanovovat podmínky pro správu území v její věcné a časové posloupnosti a prokazovat zájem na provedení změn v území.

Pro tvorbu územního plánu byla jmenována expertní skupina, kterou rada města doplnila o další členy. Do expertní skupiny nově jmenovala
a) Ing. arch. Irenu Královou (architekt, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně)
b) Pavla Dufka (náměstka primátorky, v jehož gesci je územní plánování)
c) Ing. Jaroslava Slabého (vedoucí odboru strategického rozvoje MmÚ)

První jednání expertní skupiny proběhne 16. ledna 2017.