Město má opět uklidit odpad vyhazovaný z oken

Město má opět uklidit odpad vyhazovaný z oken
16.11.2017
Odpad, který obyvatelé některých domů v Předlicích vyhazují z oken nebo nosí na černé skládky, by mělo na své náklady uklidit město, aby se zabránilo šíření žloutenky. Vyzývá k tomu spolek Amare Předlice.

 

K nejvíce postiženým lokalitám patří okolí Sklářské ulice, kde opakovaně vzniká divoká skládka domovního odpadu.

„Vyzýváme odpovědné instituce, aby urychleně podnikly opatření směřující k nápravě zoufalé hygienické situace v ústeckých sociálně vyloučených lokalitách. Je nutně třeba zajistit dodržování hygienických norem na celém území města. Je potřeba zajistit přístup k pitné vodě lidem v ohniscích nákazy a umožnit jim dodržovat zásady hygieny. Je třeba zajistit úklid masivních skládek a řešit epidemie parazitů,“ stojí ve výzvě Amare. Podle názoru autorů výzvy by mělo město vytvořit pracovní skupinu, která by situaci ve vyloučených lokalitách řešila.

Odpovědnost mají vlastníci a nájemníci

Zajištění odpovídajících podmínek k bydlení pro své nájemníky je věcí pronajímatelů a vlastníků nemovitostí, kteří byty za nemalé prostředky, mnohdy dotované státem, pronajímají. Zlepšení hygienických podmínek je jednoznačně věcí majitelů nemovitostí, není v kompetenci města. Město nemůže suplovat funkci správce budov, které nejsou majetkem města. Zodpovědní musí být majitelé a nájemníci.

K řešení situace se žloutenkou se vedení města sešlo s ředitelkou KHS Lenkou Šimůnkovou. Dle jejího sdělení jsou prováděna potřebná protiepidemická opatření včetně očkování, školské organizace jsou instruovány a nápomocny při očkování v rodinách. Samozřejmostí jsou každodenní výjezdy KHS do postižených lokalit. Probíhá kontrola patření, která KHS nařizuje:
· šetření v rodinách, v domácnostech a dětských kolektivech nemocných osob
· preventivní vyšetřování všech osob, které byly s nemocnými v kontaktu
· očkování všech dětí, které byly s nemocnými v kontaktu nebo navštěvují školu v nejvíce ohrožených oblastech
· preventivní uzavření plaveckého bazénu pro batolata
· provádění dezinfekce v prostředcích hromadné dopravy
· provádění dezinfekce nákupních vozíků v supermarketech
· dohled nad používání jednorázových rukavic při výběru pečiva

Po jednání s ředitelkou KHS byla domluvena další spolupráce s tím, že KHS dodá letáky a město zajistí distribuci do škol, domovů a MHD. KHS doplní informace na své webové stránky. Skutečným odborným garantem je právě KHS, s níž je vedení města v kontaktu. Odborná skupina není v tuto chvíli aktuální. Město se bude řídit pokyny KHS, která na dodržování protiepidemických opatření ve městě dohlíží.

Úklid probíhá opakovaně, platí ho město

Ve Sklářské ulici město podniká opatření nad rámec svých zákonných povinností. Například deratizace svého majetku provádí pravidelně 2x ročně. Dle zákona o ochraně veřejného zdraví je dezinsekci a deratizaci povinna ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové má povinnost vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků.

Město Ústí nad Labem se snažilo a stále snaží zapojit místní obyvatele a aktivně působící spolky v dané lokalitě do úklidu. V roce 2014 i 2015 Magistrát města Ústí nad Labem ve spolupráci s městským obvodem Ústí nad Labem - Město vyhlásilo akci na úklid pozemků v této lokalitě. Obyvatelé byli požádáni, aby se dobrovolně zapojili do odklizení odpadů, aby tak přispěli ke zlepšení renomé své čtvrti a zvláště bezpečnosti prostředí, v němž žijí. Byli informováni o přistavení kontejnerů letáky vylepenými na všech dveřích v lokalitě a na zastávce městské hromadné dopravy. Místostarosta městského obvodu osobně hovořil s obyvateli i vlastníky nemovitostí, požádána o spolupráci byla nezisková organizaci Člověk v tísni působící v Ústí nad Labem, která se ve městě systematicky zabývá problematikou sociálně vyloučených lokalit a další instituce. Přistaveny byly velkoobjemové kontejnery, město dodalo nástroje pro usnadnění úklidu (kolečka, lopaty a ochranné pomůcky) a nastoupilo 20 pracovníků veřejně prospěšných prací, vše bylo k dispozici téměř celý týden.

Přistavených kontejnerů nevyužil ani jeden obyvatel lokality, do úklidu se nikdo nezapojil. Město proto opakovaně uklidilo veřejná prostranství před nemovitostmi soukromých vlastníků vlastními silami a investovalo další veřejné finanční prostředky a opět bezvýsledně.

Další jednání ve spolupráci s městským obvodem byla vedena i v roce 2016 a 2017. Cílem bylo zapojit jednotlivé vlastníky nemovitostí alespoň do úklidu v jejich nemovitostech.

Například parcely p.č.347/2 a 347/1 k.ú. Ústí nad Labem jsou ve vlastnictví soukromé osoby mající trvalé bydliště na Slovensku, opakované pokusy o doručení jsou zbytečně. V místě bydliště tato osoba nebydlí, doručovatelům není známa. O jejím místě pobytu není nic známo ani úřadu, ani policii.

Obyvatelé nemají zájem

Obyvatelé soukromých domů bezprostředně sousedícími s tímto pozemkem nemají zájem o to, aby v jejich bydlišti bylo čisto, svým chováním - vyhazováním odpadů přímo z oken domů dokola vytváří nepořádek, který je opět na soukromém pozemku.

Přitom lidé v této lokalitě, ale samozřejmě i na území našeho města, mají mnoho možností, jak se odpadů vyprodukovaných jejich domácnostmi zbavit, bez toho, že by se museli zbavovat odpadů v důsledku neexistujících či nefungujících služeb nelegální cestou. Všechny objekty mají nepřetržitě přistaveny kontejnery na směsný komunální odpad, a to v objemu značně převyšujícím potřeby ostatních občanů města, je zde prováděn pravidelně odvoz objemných odpadů nelegálně odložených u odpadových nádob a dále jsou do těchto míst pravidelně přistavovány další velkoobjemové kontejnery, kam mohou obyvatelé odpady odkládat, bohužel tak nečiní. V neposlední řadě je třeba zmínit, že veškeré odpady mohou zcela zdarma odevzdat na dvou sběrných dvorech ve městě.