Pozvánka na zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo
15.9.2016
Primátorka města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová zve na 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 21. 9. 2016 od 10.00 hodin.

Jednání bude probíhat v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem. Program má 52 bodů.


1. Plnění usnesení ZM
2. Informace o plnění rozpočtu města ÚL – Magistrátu k 30. 6. 2016 
3. Metropolnet a.s. – schválení návrhu Financování přípravných prací na projektech a projektové dokumentace
4. Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za I. pololetí roku 2016 
5. Rozpočtové opatření FO a PO – zajištění zdrojů na úhradu soudního sporu
6. Elektronický odbavovací systém pro cestující
7. Podání žádosti o poskytnutí jednorázové dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce
8. Změna statutu a jednacího řádu Řídícího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
9. Vymezení kompetencí při implementaci nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
10. Schválení úhrady jednorázové paušální úplaty za budoucí užívání pozemku z titulu zřízení věcného břemene
11. Stav příprav majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území jezera Milada ze strany Statutárního města Ústí nad Labem
12. Úprava zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS a poskytnutí doplatku vyrovnávací platby Krajské zdravotní a.s.
14. Obecně závazná vyhláška č…./2016 – Stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných městem Ústí nad Labem
15. Severočeské divadlo s.r.o.
16. Změna složení konkursní komise
17. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
18. MAP – Souhlas zřizovatele s investičními záměry školských zařízení, doplnění seznamu
19. Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním uzavřených v roce 2016 
20. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
21. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
22. Mimořádné žádosti o dotace – plavecké kluby
23. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2016 - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) a celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let

24. Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2016 
25. Zmocnění vedoucího Odboru kultury, sportu a sociálních služeb Ing. Martina Kohla
26. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
27. Úplatný převod obchodního podílu ve společnosti HYDROLABE s.r.o.
28. Narovnání právních vztahů se Základní organizací Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s.
29. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města nestátním organizacím, pracujícím v okrese Ústí nad Labem v oblasti ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí
30. Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování
31. „Kanalizační sběrač p. p. č. 88/1 k. ú. Strážky u Habrovic – uzavření Smluv o úplatném převodu kanalizačního řadu“ – majetkoprávní vypořádání mezi spoluvlastníky sběrače a Statutárním městem Ústí nad Labem
32. Úprava usnesení ZM č. 278/13 ze dne 24. června 2013 
33. Prodej částí pozemků p. č. 352 a p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem
34. Prodej částí pozemků p. č. 256/3 a p. č. 305/1 v k. ú. Strážky u Habrovic
35. Prodej pozemků p. č. 3630/3 a p. č. 3633/1 v k. ú. Ústí nad Labem
36. Prodej části pozemku p. č. 7 v k. ú. Předlice
37. Bezúplatné nabytí pozemků a staveb v k. ú. Ústí nad Labem
38. Bezúplatný převod rozestavěné stavby – šatny na Stadionu mládeže
39. Právo stavby USK PROVOD, z. s. – areál Městského stadionu
40. Nabytí nemovitostí v ulici Na Nivách
41. Nabytí mostu Žďárek na pozemku p. č. 1362/2 v k. ú. Knínice u Libouchce formou darování
42. Nabytí pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně příslušenství formou darování
43. Nabytí pozemků v souvislosti s vypořádáním stavby dálnice D8 formou darování
44. Nabytí stavebního objektu SO 1.04.02 přeložka veřejného osvětlení v k. ú. Ústí n. L. formou darování
45. Převod části pozemku p. č. 2339 v k. ú. Střekov formou prodeje
46. Směna částí pozemků p. č. 729 a p. č. 727/3 v k. ú. Ústí nad Labem
47. Vzdání se zájmu města o pozemky p. č. 4104/1 a 4105 v k. ú. Střekov
48. Hrbovická x Tovární x Majakovského – vyvolané investice
49. Rozpočtové opatření ODM – úhrada kompenzace z provozu MHD
50. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech společnosti
51. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – auditor
52. Urbánní rozvoj města s důrazem na veřejná prostranství

Různé