Program pro poskytování grantů v oblasti kultury

Program pro poskytování grantů v oblasti kultury
17.8.2020
Rada města schválila Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 2021–2022.

 

Tento dotační titul by měl zajistit stabilitu a jistotu pořadatelů významných kulturních akcí ve městě na delší časové období a jeho vyhlášení je i v souladu s návrhem Kulturní koncepce města Ústí nad Labem 2021–2030.

Dotace může být poskytnuta žadateli v následujících kategoriích:

Dotace na akce mimořádného významu pro SMÚ – finanční objem 1 800 000 Kč/rok; dotace na celoroční činnost kulturních institucí – finanční objem 4 200 000 Kč/rok.

Návrhy a žádosti v tomto novém dotačním titulu bude projednávat pracovní skupina RM pro oblast kultury a volného času a následně budou předkládány ke schválení orgánům města. Dotace na dvouleté projekty (tzn. 2021–2022) se budou podávat pouze v tomto vyhlášeném dotačním programu k víceletému financování v oblasti kultury.

Součástí žádosti bude:

a) dramaturgický plán či programový záměr na každý rok zvlášť, který musí obsahovat

- celkovou koncepci činnosti/akce na období 2021 a 2022

- podrobný realizační/dramaturgický/výstavní atp. plán na rok 2021 a rámcový plán na rok 2022,

b) přehled realizovaných kulturních činností, akcí a projektů za rok 2018 a 2019 v rozsahu max. tři strany A4,

c) účetní uzávěrku za dvě předcházející účetní období (2018 a 2019); pokud organizace má zpracovanou výroční zprávu, bude i tato přílohou, a to za roky 2018 a 2019,

d) jmenovitý seznam všech dotací v oblasti kultury, které žadatel obdržel v předchozích dvou letech (2018 a 2019) z veřejných zdrojů.

Následovalo by uzavření smlouvy o poskytnutí víceleté účelové dotace. Tato smlouva bude schvalována spolu s návrhem rozdělení dotací v tomto dotačním programu.

Dotace bude poskytnuta na každý rok samostatně a v tomtéž roce musí být také využita. Nebude možné finanční prostředky převádět (ani částečně) mezi jednotlivými kalendářními roky.

Podmínkou pro vyplacení dotace bude její schválení v rámci rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na daný kalendářní rok. Nebude-li rozpočet schválen v požadované výši, bude poskytovatel dotace oprávněn rozhodnout o snížení dotace příjemci v daném roce. O snížení dotace rozhodne poskytovatel do 60 dnů od schválení rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v daném roce. Toto ustanovení bude součástí uzavírané smlouvy tak, jako tomu bylo i v předchozím víceletém období.

Dotační program