První jednání Expertní skupiny

První jednání Expertní skupiny
17.1.2017
Práce na novém územním plánu začala prvním jednáním „Expertní skupiny pro tvorbu nového územního plánu“, která se sešla 16. ledna 2017.

Expertní skupinu vede městský architekt Ústí nad Labem Ing. arch. Vladimír Charvát, který připomněl vývoj a současný stav města, v němž nastala stabilizace obyvatel, ale na rozdíl od tohoto je městské prostředí nestabilní a nekvalitní. Hovořil o plánované cestě ke stabilitě struktury, o úloze krajiny a fenoménu vodního toku Labe pro město. Členy skupiny jsou např. vedoucí odboru investic a územního plánování ústeckého magistrátu Ing. Eva Šartnerová či Mgr. Pavel Nepivoda, vedoucí oddělení územního plánování. Z Plzně, kde nový územní plán schválilo zastupitelstvo vloni v září, přijela Ing. arch. Irena Králová, která je z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Pražskou členkou skupiny je Ing. Marie Wichsová, která má za sebou dlouholetou praxi v oblasti dopravních koncepcí a staveb. Ústeckou univerzitu J. E. Purkyně zastupovali RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan FSE UJEP, a Mgr. Pavel Raška, Ph.D., vedoucí katedry geografie FSE. Přítomen byl rovněž náměstek primátorky Pavel Dufek, do jehož kompetence územní plán spadá.

Na prvním jednání byl odsouhlasen statut skupiny, v němž je stanoveno poslání a úkoly skupiny. Součástí statutu je i schválený jednací řád, který stanovil, že jednání skupiny se mohou účastnit členové rady a zastupitelstva města a na jednání je možná přítomnost veřejnosti. Na webu města bude dle jednacího řádu zveřejňován program a stručný obsah přijatých doporučení ke každému tématu expertní skupiny, a to formou usnesení. Skupina se bude potkávat 1x měsíčně. Schválena byla rovněž témata jednání, například potenciál území města, jeho silné a slabé stránky, hodnoty a vazba na strategii rozvoje města na Labi.

Skupina se na prvním jednání dotkla i dopravní infrastruktury a možného řešení parkování na sídlištích. Řešeny byly i možné trendy vývoje města a metody přístupu k tvorbě územního pánu.

Termíny dalších jednání Expertní skupiny
Po 20. 2. 2017
Po 20. 3. 2017
Po 24. 4. 2017
Po 22. 5. 2017
Po 19. 6. 2017
Důvody ustavení expertní skupiny
Expertní skupina vznikla jako poradní orgán rady města a jejím hlavním úkolem je najít optimální přístup k zadání pro nový územní plán města Ústí nad Labem. Díky tomu, že se město v současné chvíli nachází ve fázi stagnace vývoje počtu obyvatelstva, s vysokým podílem nefunkčních ploch (brownfieldů), je potřeba hledat optimální urbanistické koncepce a opírat se o zkušenosti s městy, která jsou v podobné situaci. Nejprve se expertní skupina bude seznamovat se současným stavem města a následně hledat – diskutovat o možných přístupech řešení.