Veřejná zakázka na plán městské mobility

Veřejná zakázka na plán městské mobility
23.10.2017
Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění 4 132 000 korun.

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem. Plán je koncipován s cílem nastavení funkčních mechanismů pro trvale udržitelný dopravní systém založený na nových principech plánování a zajišťující prioritní cíle pro udržitelnou mobilitu:
• vytváření bezpečného a zdravého veřejného městského prostoru pro obyvatele,
• regulaci nárůstu individuální automobilové dopravy vhodným uspořádáním
dopravního prostoru, organizací dopravy a vlivem na změnu dopravního chování,
• optimalizaci dělby přepravní práce ve prospěch udržitelné a ekologické dopravy
zkvalitněním hromadné dopravy, cyklistické a pěší.

Dokument je poptáván pro nastavení střednědobé a dlouhodobé integrované dopravní strategie města Ústí nad Labem s cílem uspokojení potřeb a přístupu lidí i podniků ve městě a okolí ke všem druhům dopravy a mobility, včetně zajištění lepší kvality života obyvatel.

Plán zkoordinuje především územní a dopravní plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost všem cílovým skupinám, bude preferovat ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bude preferovat bezpečnou dopravu se snížením kritických míst. Závazným výstupem bude Akční plán udržitelné městské mobility, definující navržená opatření pro naplnění stanovených cílů.