Vyhláška neomezuje rodiče při volbě školy

Vyhláška neomezuje rodiče při volbě školy
10.10.2016
Město Ústí nad Labem schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou stanovilo školské obvody.

Školský zákon č. 561/20004 Sb. stanovuje, že každá obec, která zřizuje více než jednu základní školu, musí mít školské obvody. Obecně závazná vyhláška, jejíž návrh v září schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, reaguje jak na školský zákon, tak na připomínky ministerstva i Krajského úřadu Ústeckého kraje, který upozornil, že Ústí nad Labem bylo jediné město, které doposud školské obvody nemělo.

Znění vyhlášky připravila školská komise, návrh vyhlášky byl projednán s řediteli jednotlivých škol, některé jejich připomínky byly do textu zapracovány a všichni ředitelé znění vyhlášky odsouhlasili svým podpisem. „Za přípravu vyhlášky chci poděkovat školské komisi i Mgr. Noskovi, který se byl u zrodu naší nové vyhlášky,“ doplnil 1. náměstek primátorky MUDr. Jiří Madar. S přípravou obecně závazné vyhlášky začalo již minulé vedené města. „My jsme v tom pokračovali. Dal jsem si hned na začátku podmínku, že znění vyhlášky musí být schváleno všemi řediteli našich škol,“ říká MUDr. Jiří Madar, 1. náměstek primátorky.

Nová vyhláška neomezuje rodiče ve volbě školy. Rodič si může vybrat školu, jakou chce. Pokud má škola volnou kapacitu, žák může tuto školu navštěvovat. V případě, že má škola kapacitu naplněnou, je žák odmítnut a rodiče volí další školu. Pokud není kapacita školy naplněna, může ředitel přijmout děti odkudkoliv.

Sválením nové vyhlášky se město vyrovnalo s kritikou ministerstva i krajského úřadu, vytvořilo školské obvody, kterými zajistilo, aby všechny děti s hlášeným trvalým pobytem v daném obvodu měly jistotu, že budou moci být přijaty k plnění povinné školní docházky. Navíc původní vyhláška z roku 1996 nikdy nenabyla účinnosti, neboť neprošla řádným schvalovacím procesem.